Etableringsreformens 100 första dagar – FORES Policy Paper 2011:2

Genomförandet av regeringens etableringsreform för nyanlända flyktingar går alldeles för långsamt. Dessutom har överlämningen av ansvaret mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen fungerat dåligt.

Den 1 december 2010 genomfördes den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år när Arbetsförmedlingen tog över ansvaret från kommunerna för att nyanlända flyktingar ska hitta ett jobb och komma in i det svenska samhället.

I vår nya rapport, Etableringsreformens 100 första dagar, visar vi att reformen hittills inte blivit den framgång regeringen hoppats på. Tvärtom har de flyktingar som anlänt till Sverige de senaste månaderna fått sämre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

— I stället för att stärka arbetslinjen för flyktingar har de arbetsförberedande insatserna blivit färre. Med ett fåtal undantag har heller inte överlämningen från kommunerna till Arbetsförmedlingarna fungerat särskilt väl. De erfarenheter och kontaktnät som byggts upp av de kommunala enheterna har i de allra flesta fall inte överförts till de lokala arbetsförmedlingskontoren, säger Mattias Johansson, vice VD för FORES.
I och med reformens ikraftträdande har många kommuner avslutat sina arbetsförberedande aktiviteter för flyktingar. Flera konkreta projekt med sponsrade visstidsanställningar, praktik och rehabilitering har lagts ner. Dessa insatser har hittills inte ersatts av motsvarande program inom Arbetsförmedlingen.

— Vår undersökning visar att många kommuner som en följd av reformen valt att lägga ner sina integrationsenheter och flytta över arbetet med nyanlända flyktingar till socialtjänsten. Detta innebär att flyktingarnas kontakter med sin nya hemkommun numera sköts via socialarbetare och inte med personal på arbetsmarknads- eller integrationsavdelningar, som nu inte finns kvar. Dessutom är väntetiderna till att starta SFI-kurs lika långa som tidigare, säger Fredrik Rosenqvist, fil. dr i Ekonomisk historia och författare till rapporten.

För att inte etableringsreformen ska hamna på fel spår under dess inledande år föreslår rapporten följande:

  • Regeringen måste tillse att Arbetsförmedlingens insatser kommer igång i alla län.
  • SFI-ansvaret bör lyftas bort från kommunerna och ersättas med en individanpassad språkundervisning som hanteras eller upphandlas via Arbetsförmedlingen, parallellt med de arbetsförberedande insatserna.
  • Hanteringen av personnummer till nyanlända flyktingar måste förenklas.
  • Ersättningen till etableringslotsarna måste höjas och kraven på hur ofta de ska träffa sina klienter måste skärpas. Det måste dessutom bli obligatoriskt för de flyktingar som ingår i etableringsinsatserna att välja en lots.

I media