Bakgrund

Som grön och liberal tankesmedja tror vi på möjligheterna att minska klimat- och miljöpåverkan snabbt och långtgående inom de marknadsekonomiska spelreglerna. Vi vill bidra till att nå ett samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas, de 16 nationella klimatmålen och de nio planetära gränserna respekteras. Vi bedömer att detta också gynnar svensk konkurrenskraft, skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Vi har ålagt oss själva att årligen beräkna, redovisa och kompensera vår klimatpåverkan, samt att redovisa vårt arbete för att minska vårt klimatmässiga fotavtryck. Syftet är dels att långsiktigt och kraftfullt minska vår egen klimatpåverkan, dels att bistå andra att minska sin.

Vi har identifierat följande områden som de viktigaste ur klimat- och miljösynpunkt, i ungefärlig rangordning, och redovisar vad vi gör under respektive område:

Påverkan av andra

Fores största klimatpåverkan är den indirekta och svårmätta, vad som sker som resultat av våra studier, rapporter, artiklar, seminarier, runda bordssamtal och liknande. Under 2014 arbetade Fores mycket med klimatfrågan, bland annat genom

 • Ett stort antal skrifter, seminarier och rundabordssamtal kring bl.a. klimatförhandlingarna, utsläppshandeln och finansiella mekanismer.
 • Model COP: Rollspel om klimatförhandlingarna
 • Vår referensgrupp för internationell klimatpolitik, med regelbundna möten på Fores
 • ABBBA: African Biofuels & Bioenergy Business Assessment, ett treårigt Sidafinansierat projekt (Fores medverkar från november 2013)
 • 2030-sekretariatet: ett partnerskap för aktörer som vill uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 (lanserat i december 2013)
 • Omfattande medial närvaro i klimatfrågan, se Fores webbplats

Transporter

Våra resor står för en stor del av vår samlade miljö- och klimatpåverkan, framför allt för att vi medverkar på internationella konferenser, men också för lokala transporter till och från möten. Miljöpolicyn slår fast att vi ska undvika resor när det går, och i första hand ska åka tåg framför flyg när så är möjligt. Vi minskar vår klimatpåverkan från transporter bl.a. genom att:

 • Ha fyra elcyklar för våra resor i närmiljö
 • Komplettera seminarium och konferenser med webinarium och webbsändningar
 • Underlätta och sprida distansarbete bl.a. genom att organisera Jobba Hemma-dagen
 • Vara anslutna till Nollzone – vilket innebär att anslutna taxibolag prioriterar elbil när vi beställer taxi till eller från vår företagsadress.
 • Vår egen klimatpåverkan från resor 2014 har ökat, bland annat som ett resultat av att FN:s klimatkonferens hölls i Lima. Därtill har Fores inom ramen för ABBBA också haft flygresor till Nairobi. Vi bedömer att denna typ av resor totalt sett är klimatmässigt motiverade.

Försäkringar, bank etc

Fores ekonomiska aktiviteter ska avge ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Vi har hittills fokuserat på de delar där vi har störst omsättning, val av bank och pensionsförsäkringar.
Fores medarbetare kan välja individuella tjänstepension hos Länsförsäkringar, som vi bedömer som en av de ledande inom miljö- och klimatområdet. Som bank har vi Swedbank, med långtgående klimatmål och en utveckling som hittills överträffar målen.

Lokaler

Vårt kontor är yteffektivt och vi väljer att lokalisera många aktiviteter hit för att öka nyttjandegraden. Lokalens energiförbrukning minskas successivt genom byte till bättre teknik avseende belysning, uppvärmning etc.
Vår elförbrukning var 11 200kWh. Vi har genom Telge Energi el från sol, vind och vatten och beräknar därför utsläppen från vår elförbrukning till 0.

Kostnad för uppvärmning av lokal med fjärrvärme ingår i hyran och vi kan därför inte exakt beräkna koldioxidavtrycket från vår uppvärmning. Baserat på en genomsnittlig energianvändning för uppvärmning per kvadratmeter (125 kWh/m2)[1], och att genomsnittutsläppen för fjärrvärme i Stockholm är 75 gram/kWh[2], beräknar vi emellertid koldioxidutsläppen från uppvärmning till 2 ton.

Förbrukningsvaror

Fores inköp är huvudsakligen förbrukningsvaror (papper, kaffe, fika etc). Vi väljer miljömärkta varor och tjänster där dessa finns att tillgå, även om det innebär merkostnad. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer, för att den vägen påskynda en omställning i hållbar riktning. Vi arbetar enligt 4R-principen; Refrain, Reduce, Reuse, Recycle, där vi avstår från onödiga produkter, t.ex. ”giveaways”, minskar användningen av papper genom att systematiskt och lättillgängligt erbjuda alla våra gratispublikationer digitalt, säkerställer att produkter som kan användas av andra inte slängs i onödan, och återvinner material i alla gängse återvinningsfraktioner. Vid våra seminarier serverar vi 100% vegetariskt.

Samlad klimatpåverkan

Enligt Fores beräkningar var vår samlade klimatpåverkan under 2014 ungefär 19 ton koldioxidekvivalenter, varav nära 16,5 ton härrör från transporter, där flygresor utgör den största utsläppskällan, framför allt resorna till klimatmötet i Lima samt inom ABBBA. Fores utsläpp har ökat med ungefär 0,5 ton sedan 2013.
Fores samlade klimatpåverkan är fullt ut kompenserad, vilket ger våra utsläpp en tydlig prislapp och därmed förstärker incitamenten för oss att minska dem. Kompensationen innebär också att vi inte bara granskar och kommenterar utsläppshandeln, utan också själva är del av den, vilket förstärker vår praktiska kunskap på området. Därför har vi roterande kompensation, där vi första året i varje cykel köper utsläppskrediter i EU ETS, andra året väljer tredjepartsverifierade REDD+-certifikat och tredje året CDM CER Gold Standard. Vi väljer alltid den svenska aktör som erbjuder detta till lägst pris och med hög transparens om vart våra pengar går.

Uppföljning

Klimatredovisningen är offentlig och vi tar tacksamt emot förbättringsförslag. Redovisningen baserar sig på vår miljöpolicy som finns här http://fores.se/om/miljopolicy/.

Klimatbokslut verksamhetsåret 2015
Klimatbokslut verksamhetsåret 2013