I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare

I denna intervjubok återges öppenhjärtiga samtal med unga människor på väg i livet, sociala entreprenörer och ansvarstagande aktörer i ett område i tydlig förändring.

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp

Idag finns cirka 50 000 personer i Sverige med rötter i Somalia, vilket gör somalisvenskar till en av landets största invandrargrupper. Men mötet med svenska samhället har inte skett utan komplikationer.

Reformer krävs om etableringslotsarna ska klara sitt uppdrag – FORES Studie 2012:9

Lotsarna fastnar i att hjälpa till med praktiska uppgifter och hinner knappt med sin huvuduppgift, att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Det visar studien ”Två år med etableringsreformen – en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända” av Fredrik Rosenqvist.

Labour migration – what’s in it for us?

I studien kartlägger tre makroekonomer från tre EU-länder arbetskraftsmigrationen sedan EU-utvidgningarna 2004 och 2007, och analyserar hur den har påverkat enskilda medlemsländers arbetsmarknad, offentliga finanser, kompetensförsörjning och politiska debatt.

Från utsatt till utmärkt område

Under 2012 utredde regeringen nystartszoner som åtgärd för att förbättra situationen i så kallade utanförskapsområden. Parallellt med utredningen arbetade Fores med antologin “Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner”. Där konstaterar åtta forskare att nystartszoner inte är tillräckligt för att lyfta områdena.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4

Invandrare har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är de stora hindren; stelbent arbetsrätt och lönebildning eller etnisk diskriminering? Frågan är högaktuell sedan finansministern under krisen kallat till samtal med arbetsmarknadens parter.

Företagarnas flykt – somalisk flyttning till England – FORES Studie 2011:2

Utvandringen från Sverige ökar stadigt och över hälften av de som flyttar kom hit som invandrare. För svenskar födda i Somalia är en av de mest populära destinationerna Storbritannien. I syfte att förstå vad som skiljer Storbritannien från Sverige har FORES gjort en studie med djupintervjuer bland somalisvenskar i Leicester och Birmingham, under ledning av professor Benny Carlsson vid Lunds Universitet i samarbete med Företagarna.

Faktorer som kan minska främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

Civilsamhällets insatser på lokal nivå spelar en avgörande roll för att motverka främlingsfientliga strömningar. Det framgår av en ny version av policyrapporten ”Lokal bekämpning av främlingsfientlighet”.