Bakgrund

Som grön och liberal tankesmedja tror vi på möjligheterna att minska klimat- och miljöpåverkan snabbt och långtgående inom de marknadsekonomiska spelreglerna. Vi vill bidra till att nå ett samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas, de 16 nationella klimatmålen och de nio planetära gränserna respekteras. Vi bedömer att detta också gynnar svensk konkurrenskraft, skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Vi har ålagt oss själva att årligen beräkna, redovisa och kompensera vår klimatpåverkan, samt att redovisa vårt arbete för att minska vårt klimatmässiga fotavtryck. Syftet är dels att långsiktigt och kraftfullt minska vår egen klimatpåverkan, dels att bistå andra att minska sin.

Vi har identifierat följande områden som de viktigaste ur klimat- och miljösynpunkt, i ungefärlig rangordning, och redovisar vad vi gör under respektive område:

Påverkan av andra

Fores största klimatpåverkan är den indirekta och svårmätta, vad som sker som resultat av våra studier, rapporter, artiklar, seminarier, runda bordssamtal och liknande. Under 2013 arbetade Fores mycket med klimatfrågan, bl.a. genom

 • Ett stort antal skrifter, seminarier och rundabordssamtal kring bl.a. klimatförhandlingarna, utsläppshandeln och finansiella mekanismer.
 • Model COP: Rollspel om klimatförhandlingarna
 • Expertgrupp för utsläppshandel med regelbundna möten på Fores
 • ABBBA: African Biofuels & Bioenergy Business Assessment, ett treårigt Sidafinansierat projekt (Fores medverkar från november 2013)
 • 2030-sekretariatet: ett partnerskap för aktörer som vill uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 (lanserat i december 2013)
 • Omfattande medial närvaro i klimatfrågan, se Fores webbplats

Transporter

Våra resor står för en stor del av vår samlade miljö- och klimatpåverkan, framför allt för att vi medverkar på internationella konferenser, men också för lokala transporter till och från möten. Miljöpolicyn slår fast att vi ska undvika resor när det går, och i första hand ska åka tåg framför flyg när så är möjligt. Under året har vi minskat vår klimatpåverkan från transporter bl.a. genom att:

 • skaffat fyra elcyklar för våra resor i närmiljö
 • ökat satsningen på webinarium och webbsändningar av våra konferenser
 • stärkt satsningen på distansarbete bl.a. genom att gå med i Jobba Hemma-dagen (som genfördes 22 mars 2014, men förberedelsearbete skedde redan 2013)

Därtill har klimatpåverkan från resor 2013 minskat genom att FN:s klimatkonferens 2013 hölls i Warszawa, men den effekten äts upp av att konferensen 2014 hålls i Lima. Vi bedömer att denna typ av resor totalt sett är klimatmässigt motiverade.

Pensionsförsäkringar

Fores personal har sin individuella tjänstepension i Länsförsäkringar, som i sin policy anger att de i sina beslut och handlingar strävar efter minska sin miljöpåverkan och minska föroreningar.

Fores har som ambition att på sikt ha pensionsförsäkringar som avger ett så litet koldioxidavtryck som möjligt.

Lokaler

Vårt kontor är yteffektivt och vi väljer att lokalisera många aktiviteter hit för att öka nyttjandegraden. Lokalens energiförbrukning minskas successivt genom byte till bättre teknik avseende belysning, uppvärmning etc. Vi har genom Telge Energi el från sol, vind och vatten, samt efterfrågar grön fjärrvärme från vår hyresvärd. Under året har vi fått en hyresgäst, Bertil Ohlin Institutet, vilket innebär att vi blivit yteffektivare.

Förbrukningsvaror

Fores inköp är huvudsakligen förbrukningsvaror (papper, kaffe, fika etc). Vi väljer miljömärkta varor och tjänster där dessa finns att tillgå, även om det innebär merkostnad. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer, för att den vägen påskynda en omställning i hållbar riktning. Vi arbetar enligt 4R-principen; Refrain, Reduce, Reuse, Recycle, där vi avstår från onödiga produkter, t.ex. ”giveaways”, minskar användningen av papper genom att systematiskt och lättillgängligt erbjuda alla våra gratispublikationer digitalt, säkerställer att produkter som kan användas av andra inte slängs i onödan, och återvinner material i alla gängse återvinningsfraktioner. Under året har vi:

 • Bytt till en mindre och effektivare kaffekokare
 • Halverat muggstorleken, med stor minskning av kaffe- och tekonsumtionen
 • Slutat servera rött kött vid våra lunch- och frukostseminarier
 • Utökat materialåtervinningen för bl.a. kartong, glas, plast och metall

Samlad klimatpåverkan

Enligt Fores beräkningar var vår samlade klimatpåverkan under 2013 ungefär 18,5 ton koldioxidekvivalenter, varav 14.5 ton CO2e från flygresor. Två personers resor till Vietnam står för en tredjedel av den totala klimatpåverkan, men bedöms totalt sett vara till gagn för klimatet och miljön utifrån det arbete om ekosystemtjänster som detta ledde till och som presenterats bl.a. på World Water Week.

2013 är första året då Fores samlade klimatpåverkan beräknas, tidigare har enbart utsläppen från våra flygresor beräknats. Utsläppen från flygresor ökade 2013, medan vi bedömer att övriga utsläpp minskade.

Fores samlade klimatpåverkan är fullt ut kompenserad genom att vi köpt utsläppskrediter i EU ETS och på så sätt begränsat antalet tillgängliga utsläppsrätter på den europeiska marknden. EU ETS är ett av de handelssystem som Fores följer och bedömer. Genom att kompensera utsläppen med utsläppsrätter får våra utsläpp en tydlig prislapp och incitamenten för oss att minska de samma får även en konkret ekonomisk dimension.

Uppföljning

Klimatredovisningen är offentlig och vi tar tacksamt emot förbättringsförslag. Redovisningen baserar sig på vår miljöpolicy som finns på http://fores.se/om/miljopolicy/

Klimatbokslut verksamhetsåret 2015
Klimatbokslut verksamhetsåret 2014