Referensgrupper

Fores har två referensgrupper och två nätverk som vi samarbetar nära med och får finansiering ifrån:

Referensgrupperna ska underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik, genom att utgöra en fast struktur för utbyte mellan aktörer i näringsliv och samhälle med ett intresse av ökad kunskap och utveckling på Fores programområden. Arbetet i referensgruppen ska också fylla andra funktioner: dels säkerställa att Fores projekt och publikationer håller högsta relevans, dels skapa bättre förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön och kunskap om best practice som kan vara till nytta i deltagarnas dagliga verksamhet.

Varje grupp och nätverk har lagt fast formerna och formulerat målsättningar för sitt arbete i samverkan med de aktörer som ingår i gruppen. Verksamheten skiljer sig åt mellan de olika grupperna, men inkluderar samarbete med universitet och högskolor, erfarenhetsutbyte och påverkansarbete gentemot nationella beslutsfattare, synlighet i media och inflytande på pågående projekt inom Fores verksamhet.

Kontakta oss för mer information om vad ett medlemskap innebär och erbjuder. Vi ses gärna för att berätta mer!

Migrations- och integrationsprogrammet samt Uppdrag: IntegrationAndreas Bergström

Internationell klimatpolitik: Daniel Engström Stenson

2030-sekretariatet: Mattias Goldmann

den gröna liberala tankesmedjan