Bland de skolor där en majoritet av eleverna kommer från lågutbildade hushåll och många har utländsk bakgrund finns ett antal i vilka eleverna presterar betydligt bättre än förväntat. Till och med bättre än genomsnittet för landets alla skolor. Fores nya rapport ”En bra skola för alla”, av Fredrik Bergström och Oskar Adenfelt, söker efter framgångsreceptet och lanserar resultaten den 8 mars i Stockholm.

Rapporten, som utgör den fjärde delrapporten i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen, har undersökt varför somliga skolor presterar bättre än andra, trots att elevernas förutsättningar har ansetts sämre i jämförelse med andra av landets toppreseterande skolor. Rapporten är baserad på internationell forskning, enkätstudier och samtal med rektorerna på några av de bäst presterande skolorna. Studien visar bland annat att

  • Högt ställda förväntningar på eleverna och trygghet i klassrummet genom tydlighet och ledarskap anses vara avgörande för studieresultaten.
  • Att politikernas inblandning i skolan håller för låg kvalité och att lärarlönelyftet sliter isär den kollegialitet som krävs för erfarenhetsutbyte.
  • Att lärarnas förmåga att skapa en förtroendefull relation till eleverna och ge individuell återkoppling ses som en av de viktigaste faktorerna som påverkar elevers skolresultat.
  • Rektorn kan påverka studieresultaten genom att skapa personalstabilitet och se till att personalsammansättningen överensstämmer med elevsammansättningen.

Rapporten ger förslag på åtgärder för att öka prestationen hos landets skolor och sprida de goda exemplen. Att basera reformförslag på forskningsresultat, att underlätta för elever och föräldrar att välja en bra skola genom att förbättra och förtydliga informationen om skolors resultat, öka möjligheten att optimera lärarkåren och öka möjligheten att byta ut skolledningen om en skola underpresterar under en längre tid är några av förslagen.

– Skolan har genomgått stora reformer vilket gör den här rapporten ännu mer relevant. Istället för att utforma skolpolitik efter ideologiska idéer bör de grundas på vad som faktiskt fungerar. Den här studien studerar konkreta exempel, analyserar utvecklingen i samråd med skolorna och bidrar med tydliga förslag till smartare beslutsfattande, säger Oskar Adenfelt, medförfattare och redaktör av rapporten.

Rapporten lanseras i Stockholm onsdagen den 8 mars, kl. 12–13.