Fores miljö- och klimatprogram ska med fokus på marknadsbaserade lösningar och grund i forskningen bidra till minskad skadlig påverkan på miljön genom att vara ett forum och en länk mellan centrala aktörer från akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle. Fores ska bidra med underlag och förslag som höjer kvalitén på samhällsdebatten kring miljö- och klimatfrågor.

Fores publicerar studier, policy papers och debattböcker. Vi ordnar seminarier och rundabordssamtal samt deltar i samhällsdebatten.

Fores klimat- och miljöprogram är för närvarande huvudsakligen inriktat mot klimat, men kan även rymma andra miljöfrågor.

Fores klimat- och miljöprogram leds av Daniel Engström Stenson, med stöd av vd Mattias Goldmann och forskningsledare Ulrika Stavlöt.

Programmet arbetar för närvarande med tre huvudsakliga ämnesområden.

Internationell klimatpolitik och utsläppshandel

Ett globalt pris på koldioxid, där förorenaren betalar, är centralt för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Därför arbetar Fores särskilt med internationella klimatförhandlingar och utsläppshandel.

Fores följer de internationella klimatförhandlingarna och tittar bland annat närmare hur de kan reformeras och hur initiativ utanför FN-processen påverkar möjligheterna att nå en överenskommelse. Fores driver också nätsidan klimatforhandling.se där det finns en guide till klimaförhandlingarna samt en blogg om de senaste händelserna inom området.

Fores lägger särskilt vikt vid utsläppshandelns roll i ett globalt avtal och följer utsläppsmarknadernas utveckling runt om i världen. Inom EU finns handelssystemet EU ETS som är en del av de europeiska ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Men även utanför Europa kommer utsläppshandel spela en viktig roll för att minska utsläppen. I flera länder finns mer eller mindre långt gångna planer på att inrätta en marknad för handel med utsläppsrätter. Fungerande marknader kan sedan kopplas samman och bidra till ett globalt pris på koldioxid.

Läs mer om pågående och tidigare projekt

Gröna entreprenörer och klimatinvesteringar

Näringslivet och entreprenörer i synnerhet kommer att spela en nyckel roll i en omställning av ekonomi och energisystem i enlighet med de politisk uppsatta målen. Men det kommer också att kräva investeringar i grön teknik på nivåer som kräver att finansmarknader, institutionella investerare och riskkapitalister mobiliseras.

Läs mer om pågående och tidigare projekt

Nationella styrmedel

Inom ramen för nationella styrmedel ryms mycket av Fores arbete som är inriktat mot miljöekonomisk policy och ekonomiska styrmedel på nationell nivå. Det handlar bland annat om grön skatteväxling, hur beteendeekonomiska insikter och så kallade nudges kan bidra till minskad miljöpåverkan, hur betalning för ekosystemtjänster kan bidra till att bevara dem, och om vilka åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen från transportsektorn, där Fores driver 2030-sekretariatet med målet att Sveirge till 2030 ska ha en fossilbränsleobereonde fordonsflotta.

Gemensamt för alla dessa frågor är att de berör frågor som framför allt beslutas om nationell nivå och där Sveriges styrmedel direkt påverkar miljön och dessutom kan tjäna som exempel för andra länder.

Läs mer om pågående och tidigare projekt här