Internationell klimatpolitik och utsläppshandel

Ett globalt pris på koldioxid, där förorenaren betalar, är centralt för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Därför arbetar Fores särskilt med internationella klimatförhandlingar och utsläppshandel.

Fores följer de internationella klimatförhandlingarna och tittar bland annat närmare hur de kan reformeras och hur initiativ utanför FN-processen påverkar möjligheterna att nå en överenskommelse. Fores driver också nätsidan klimatforhandling.se där det finns en guide till klimaförhandlingarna samt en blogg om de senaste händelserna inom området.

Fores lägger särskilt vikt vid utsläppshandelns roll i ett globalt avtal och följer utsläppsmarknadernas utveckling runt om i världen. Inom EU finns handelssystemet EU ETS som är en del av de europeiska ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Men även utanför Europa kommer utsläppshandel spela en viktig roll för att minska utsläppen. I flera länder finns mer eller mindre långt gångna planer på att inrätta en marknad för handel med utsläppsrätter. Fungerande marknader kan sedan kopplas samman och bidra till ett globalt pris på koldioxid.

Pågående projekt:

Referensgrupp för internationella klimatpolitik

Under 2014 inledde Fores ett projekt med sikte mot klimatmötet i Paris 2015. I referensgrupp för internationell klimatpolitik samlar Fores företrädare för akademi, näringsliv och politik för att diskutera viktiga frågor rörande internationella klimatförhandlingar.  Arbetet pågår även under 2016 och 2017, med flera workshops, seminarier och studier kring uppföljningen av Parisavtalet.

Projektet finansieras delvis av referensgruppens medlemmar Cementa, Fortum, Lundin Petroleum, Schneider Electric, Svenskt Näringsliv, Vattenfall, Svensk Vindenergi, Svensk Torv och Zeromission. Finansiärerna har inget inflytande på studiers slutsatser.

Ansvarig projektledare: Daniel Engström Stenson

Under hösten 2015 presenterades två studier:

Marknadsmekanismernas roll i ett Paris-avtal

Författare: Johan Nylander CPMA
Studien undersöker närmare vilken roll olika typer av marknadsmekanismer kommer att spela i ett nytt klimatavtal. Johan Nylander tittar bland att närmare på framtiden för CDM hur FN kan hantera de många nationella och regionala utsläppsmarknaderna som växer fram.

 Har icke-statliga aktörer en roll att spela i ett mellanstatligt avtal?

Författare: Oscar Widerberg, Vrije Universitet Amsterdam
Jämte FN:s klimatkonvention UNFCCC har under senare år ett antal samarbeten som innefattar icke-statliga aktörer upprättats, exempelvis samarbeten mellan städer, företag och civilsamhället. Allt fler röster höjs för att dessa ska vara del av ett avtal i Paris. Är detta möjligt och önskvärt?

Europe’s Energy Future – security, transition, competitiveness.

Tillsammans med Friedrich Naumann-stiftelsen i Sofia och österrikiska Neos-lab kommer Fores att under 2015 och 2016 bedriva ett projekt för att lyfta fram olika perspektiv på Europas framtida energiutmaning där energisäkerhet, klimatomställning och konkurrenskraft är nära sammanflätat.

Projektet genomförs med stöd av European Liberal Forum

Ansvarig projektledare: Daniel Engström Stenson/Lovisa Källmark

Europas klimat- och energipaket samt reform av utsläppshandeln EU ETS

Fores följer på nära håll förhandlingarna kring EU:s klimat- och energipaket för 2030 och reformen av systemet för utsläppshandel EU ETS.

Ansvarig projektledare: Daniel Engström Stenson

Tidigare projekt och publikationer:

2014

EU ETS reform – Assessing the market stability reserve  – en analys av Kommissionens reformförslag
Författare: Lars Zetterberg IVL, Susanna Roth IVL, Daniel Engström Stenson

En guide till Europas utsläppshandel
F
örfattare: Dallas Burtraw RFF, Lars Zetterberg IVL,  Daniel Engström Stenson m.fl.

 2013

Climate Clubs and the UNFCCC – hur påverkar mindre klimatsamarbeten FN-förhandlingarna?
Författare: Oscar Widerberg Vrije Universitet Amsterdam och Daniel Engström Stenson

Utsläpphandeln får vingar – vad händer när flyget införlivas i EU ETS
Christofer Sköld

2012

Climate Change Finance – Key issues before Doha
F
örfattare: Jakob Skovgaard, Lund Universitet

Market mechanisms – from CDM towards a global carbon market
Författare: Ulrika Raab, Energimyndigheten

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS
Författare: Daniel Engström Stenson

Länka utsläppsmarknaderna i EU och Kalifornien
Författare: Lars Zetterberg , IVL

Reform of the EU ETS – ett förslag till långsiktig reform av Europas utsläppshandel
Författare: Sigurd Naess-Smith m.fl. vid Copenhagen Economics

China’s Carbon Emissions trading – en genomgång av Kinas utsläppshandel
Författare: Kalle Hallding, Marie Jürisoo, Guoyi Hain, SEI

 

2011

Moving Ahead – lönar det sig för länder att gå före i klimatpolitiken?
Författare: Johan Gars, Beijerinstitutet

Carbon taxes to solve the soverign debt crisis – hur Co2-skatt kan användas för att lätta länders skuldbörda
Författare: Ulrika Stavlöt

Klimatförhandlingar – En introduktion till FN:s klimatförhandlingar
Författare: Daniel Engström Stenson

 

Ska jag tanka etanol – En genomgång av Etanolens miljönytta
Författare: Semida Silveira, KTH

Den amerikanska klimatpolitiken – det finns en strimma hopp i USA:s klimatpolitik
Författare: Daniel Engström Stenson

 

2010

A Bretton Woods for the climate – efter misslyckandet i Köpenhamn, nu behövs nya institutioner
Författare: Daniel Engström Stenson, Jakob Rutqvist, Martin Ådahl

 

2009

Köp av utsläppsminskningar utomlands – en utvärdering av CDM
Författare: Gabriella Larsson

 

Utsläppsmarknader – En introduktion till utsläppshandel
Författare: Niclas Damsgaard

 

den gröna liberala tankesmedjan