Referensgrupp – Migration och integration

IMAG0189
Referensgruppsmöte våren 2015

Till migrations- och integrationsprogrammet har vi knutit en referensgrupp som representerar företag och intresseorganisationer inom programmets område.

Referensgruppen ska underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik, genom att utgöra en fast struktur för utbyte mellan aktörer i näringsliv och samhälle med ett intresse av ökad kunskap och utveckling inom det migrations- och integrationspolitiska området. Arbetet i referensgruppen ska också fylla andra funktioner: dels säkerställa att Fores projekt och publikationer håller högsta relevans, dels skapa bättre förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön och kunskap om best practice som kan vara till nytta i deltagarnas dagliga verksamhet.

Vi vill framhålla att forskare som skriver för Fores arbetar under full akademisk frihet. Referensgruppens roll är rådgivande. Referensgruppen bidrar också med finansiering till programmet.

Vi tar gärna emot fler medlemmar i gruppen. Om du är intresserad, kontakta programchef Anna Rehnvall.

 

den gröna liberala tankesmedjan