Göteborg: Reseavdrag – dags att gynna fossilsnålt resande?

Nio av tio som utnyttjar reseavdrag gör det för bilanvändning. Avdraget används mest av manliga höginkomsttagare i de tre största städerna. Hälften av den totala kostnaden för reseavdraget går till de tre storstadslänen.

Så blir bilpoolen allas älskling

På Fores seminarium 4 maj diskuterades drivkrafterna för bildelning och hur omställningen till ökat bilpoolande ska uppnås. Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad, och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

Energisäkerhet och klimatpolitik – hur hänger det ihop?

Ska EU nå sina långsiktiga klimatmål krävs en omvälvande ändring av den europeiska energimixen. Samtidigt är energisäkerhet en central fråga i de flesta europeiska länder. Ungefär hälften av den energi som används i EU importeras från andra länder, till en kostnad av ungefär 400 miljarder Euro. Vissa EU-länder är beroende av ett eller fåtal länder för att tillgodose sin energiförsörjning.

Miljömålsberedningen: så blir Sveriges klimatpolitik!

År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara nettonoll, år 2030 ska de klimatpåverkande utsläppen från den icke-handlande sektorn ha minskat med 63 % och till samma år ska transporternas klimatpåverkan ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Det föreslår Miljömålsberedningen i bred politisk enighet. Men hur ser resan dit ut? Hur ska målen nås? Hur relaterar förslagen till energiöverenskommelsen och till redan etablerade visioner som Fossiloberoende Fordonsflotta och Fossilfritt Sverige?

En grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Tankesmedjan Fores bjöd därför in till en Walk&Talk på temat grön finans – hur når vi dit?

Gott nytt klimatår!

Problem med EU:s utsläppshandel – så kan systemet förbättras!

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem. Ett av de mer uppenbara är det stora överskottet av utsläppsrätter som i sin tur lett till priser betydligt lägre än vad som förutsågs. Inför att en ny handelsperiod inleds 2013 genomförs ett antal förändringar, exempelvis kommer en ökande andel av utsläppsrätterna att säljas på auktion. Fortfarande finns det emellertid behov av förbättringar av systemet, på kort och lång sikt.

Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

Nya överenskommelser och metoder för att förhindra en fortsatt utarmning av ekosystemtjänsterna är nödvändiga. I en ny studie lyfter vi fram marknader för ekosystemtjänster som ett viktigt verktyg.

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Ofta framställs investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp som något dyrt. I vissa fall kräver också en omställning stora investeringar som först på längre sikt betalar sig. Men det finns även ett stort antal investeringar som på kort tid är privat- eller företagsekonomiskt lönsamma. En undersökning gör gällande att så lite som 15 % av de lönsamma miljöinvesteringarna genomförs.

Kina på väg mot utsläppsmarknader: Stor potential och stora utmaningar

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport vi publicerar tillsammans med SEI. Men processen är fortfarande i ett tidigt skede och internationell expertishjälp krävs. Ett nytt försöksprogram i sju regioner och städer kan bli avgörande för utsläppsmarknadernas framtid i Kina.