Som grön och liberal tankesmedja är vår utgångspunkt att vi har stor tillit till den enskilde, och alldeles särskilt förstås till våra egna medarbetare. Det är ändå till gagn för oss alla att ha tydliga riktlinjer i de frågor där det kan finnas olika tolkningar av vad som är rimligt, och en sådan fråga är alkohol och droger – särskilt som begreppet ”liberal” här kan tolkas annorlunda än vad vi från organisationens ledning avser.

Vi är medvetna om att den arbetsmiljö som vi har kan innebära en ökad risk för alkohol- och drogproblem, med många externa möten, en relativt hög andel resor och – förhoppningsvis – många anledningar att fira. Därtill har man som medarbetare på Fores ett stort eget ansvar för ekonomin inom projekt man berörs av, och man är både som anställd och praktikant betrodd med kreditkort som debiteras Fores. Detta ger oss som arbetsgivare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på frågan om alkohol- och drogkonsumtion.

Vår grundläggande inställning är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö som upplevs som tillgänglig, attraktiv och icke-uteslutande för alla medarbetare. Detta tolkar vi som en uppmaning till grundläggande restriktivitet och alla anställda ska givetvis vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen.

Ansvar

VD har det övergripande ansvaret för att denna policy och andra arbetsplatsrelaterade policies är känd för alla medarbetare, vilket i sin tur är mer än de heltidsanställda. VD har också det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder om någon bryter mot policyn eller om en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, med inriktningen att det är bäst att tidigt stävja ett osunt beteende.

Riktlinjer

Alkohol av typ öl och vin får förekomma på personalfester, mingel och liknande, efter godkännande av vd eller vice vd. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Illegala droger får naturligtvis inte förekomma i något sammanhang hos Fores, vare sig bland personal eller gäster.

Vid representation finns normalt sett ingen anledning att bjuda på alkohol, men var och en får göra en egen bedömning inom ramen för vad som tillåts som avdragsgill representation enligt Skatteverket, 90 kronor per person. Endast efter skriftligt godkännande (mejl räcker) från vd eller vice vd kan man överskrida detta belopp för Fores representation. Samma regler gäller inom som utanför Sverige. Den som överskrider beloppsgränsen blir återbetalningsskyldig, sker det upprepade gånger dras kreditkortet in.

Policy antagen av styrelsen den 29 april 2016