Är en klimatlag lösningen?

Är en klimatlag lösningen? Det var titeln för ett seminarium där riksrevisor Claes Norgren, Nina Ekelund från Hagainitiativet och professor John Hassler från IIES och Finanspolitiska rådet diskuterade ramarna för svensk klimatpolitik.

Diskussionen skedde mot bakgrund av den utvärdering av klimatpolitiken som Riksrevisonen presenterade i december 2013. Riksrevisor Claes Norgren inledde också seminariet med att redovisa delar av rapporten Klimat för Pengarna? Norgren sammanfattade rapportens slutsatser med att statens nuvarande insatser inom klimatområdet saknar samlad och avvägd analys och rapportering. Till detta brister klimatpolitiken i transparens, långsiktighet efter 2020 och tydliga energi- och klimatmål.

– På lång sikt finns en risk att staten inte använder sina styrmedel så att målen nås till rimliga kostnader, sade Claes Nygren.

En ytterligare slutsats i rapport var att det finns ett stort gap mellan teori och praktik, där prognosen för våra nationella utsläpp ligger en bra bit över regeringens vision att till 2050 minska utsläppen med 80-95% i industrialiserade länder. Riksrevisionen rekommenderar därför att tydligare mål fastställs och efterfrågar en ökad samordning av analys och rapportering som beslutsunderlag till Riksdagen och landets myndigheter. Claes Norgren menade att det är viktigt att fundera över ett långsiktigt ramverk för klimatpolitiken.

Nina Ekelund från Hagainitiativet höll med om att det är viktigt att klimatpolitiken är långsiktig och transparent. Företagen i Hagainitiativet önskade enligt Ekelund att de kortsiktiga målen ligger till grund för de långsiktiga.

– För att nå ett mål som är långt borta måste man ha ett ramverk. Vi ser inte någon samordning inom politiken, vilket är förödande för näringslivet. Vi vill inte gissa vad regeringen säger, vi vill veta.

Nina Ekelund pekade på Climate Change Act i Storbritannien som ett bra exempel på ett tydligt och transparent ramverk som hjälper landet att nå både nationella och internationella åtaganden.

John Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES och ordförande för Finanspolitiska rådet, ansåg att Riksrevisionens rapport pekar på problem som är relevanta. Han påpekade att finanspolitiken behöver ett ramverk eftersom det där finns ett tidsinkonsistensproblem (viktiga åtgärder skjuts upp till framtiden), och att det är ett sätt bibehålla ett långsiktigt perspektiv i finanspolitiken som annars tenderar att fokusera på kortsiktiga frågor. Han menade att det till viss del finns liknande problem inom klimatpolitiken. Samtidigt påpekade han att ett ramverk endast fyller en funktion om det finns enighet kring målen. Hassler menade att fokus på kvantitativa mål kan försvåra möjligheten till politisk enighet.

– Jag tror att det skulle finnas betydligt större förutsättningar att nå enighet kring en koldioxidskatt istället, sade han.

John Hassler ansåg att en skatt är mer transparent och en bred överenskommelse om koldioxidskatter skulle minska behovet av kvantitativa mål. Nina Haglund menade å sin sida att kvantitetsmål och en koldioxidskatt kan komplettera varandra ser ingen riktig motsättning mellan dessa.

De tre paneldeltagarna syntes eniga om att det finns en brist på tydliga och långsiktiga mål. När de avslutningsvis fick ge egna rekommendationer till en kommande regering stod målen i fokus. Claes Norgren hänvisar till rekommendationerna som kom fram i Riksrevisionens utredning.

– Samordna klimatmålen med andra övergripande samhällsmål, exempelvis transportpolitiska mål, genom att göra tydliga långsiktiga prioriteringar, sade Claes Norgren.

– Sätt ett mål och sedan ett pris, sade Nina Ekelund.

– Egentligen borde Sverige lägga sin kraft på att få Kina att inrätta en koldioxidskatt. Det är sannolikt det som skulle göra mest för att få ner de globala utsläppen, avslutade John Hassler.

Deltagare

  • Claes Norgren, riksrevisor, Riksrevisionen
  • John Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES och ordförande för Finanspolitiska rådet
  • Nina Ekelund, programdirektör Hagainiativet

Tid
Fredag 7 februari 10:30-11:45

Kontakt
tobias.persson@fores.se

Foton