Åsa-Britt Karlsson kommenterar avtalet vid COP15

Fores seniora klimatrådgivare Åsa-Britt Karlsson kommenterar avtalet vid COP15.

Det är mycket glädjande att nästan tvåhundra länder har kommit överens om ett historiskt avtal för skydd av biologisk mångfald på COP15 i Montréal. Att 30 procent av världens land och vatten ska vara skyddade områden senast år 2030 har fastslagits i det så kallade Kunming-Montréal-avtalet. Det är en rejäl skärpning jämfört med tidigare målsättningar. I avtalet ska världens länder även återställa 30 procent av havens skadade ekosystem.

I dag är nära 15 procent av Sveriges natur skyddad. Den andelen måste öka de kommande åren, i enlighet med det globala ramavtalet. För Sveriges del krävs ett gemensamt ansvar från alla Östersjöländer att återställa ekosystemen i vårt överexploaterade hav. Restaurering av våtmarker är en annan viktig och jämförelsevis okomplicerad åtgärd med god klimatnytta. Det är viktigt att de känsligaste områdena med höga naturvärden och biologisk mångfald skyddas i första hand.

Sveriges generösa anslag till den Globala miljöfonden (GEF) på över fyra miljarder kronor är ett positivt besked. Det hjälper fattigare länder att skydda mer värdefull natur och bekämpa konsekvenserna av klimatförändringarna. Samtidigt är det mycket bekymmersamt att de tidigare globala miljömålen vi har haft, de så kallade Aichimålen, inte har uppnåtts under den tidsperiod som beslutades år 2010. I och med att de nya målen vid COP15 är ännu mer ambitiösa behöver vi växla upp snabbt och kraftigt för att överhuvudtaget ha en chans att nå de nya målen.

Endast höga målsättningar tar oss inte närmare ett hållbart planetärt tillstånd. Det kommer krävas mer handling framöver, inte minst genom att värna och skydda den biologiska mångfalden. I nuläget är det för tidigt att säga om Kunming-Montréal-avtalet motsvarar Parisavtalets globala genomslagskraft. Klimatförändringarna och en hotad naturmiljö är komplexa system som påverkas av varandra – vi måste därför ta hänsyn till dem båda när vi ställer om våra samhällen.

Åsa-Britt Karlsson, senior klimatrådgivare på Fores.