Frukostworkshop om entreprenörskap, jämställdhet och integration

Under en framåtblickande och lösningsorienterad workshop samlade Fores 35 engagerade och kunniga entreprenörer, tjänstemän och aktörer från civilsamhället och näringslivet för att diskutera nyanlända kvinnors entreprenörskap.

9 okt: De jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad migrationslagstiftning

Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Välkommen till det andra samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

6 nov: Fler säkra och lagliga vägar till Sverige

Det är sedan länge väl känt att flyktvägen till Sverige och EU är mycket kostsam och kantad av stora risker. Vilka möjligheter finns att skapa fler säkra och lagliga vägar för de som behöver skydd? Välkommen till det tredje seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Samtal om Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén

Den 14 juni 2019 beslutade regeringen att en parlamentarisk kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. I syfte att bistå till ett bättre underlag bjuder Fores med start i september in till samtal där utredningens innehåll ska diskuteras närmare.

4 sep: Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

Vi kickar igång den 4:e september med att fokusera på hur Sverige kan bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl- och anhöriginvandring i EU egentligen ut?
Vilka brister finns i dagens system? Vilka systemförändringar diskuteras och skulle kunna vara vägen framåt för ett mer jämnt mottagande? Det är frågeställningarna som står i fokus för det första seminariet i serien Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Visby 3 juli: Migration – nyckeln till framgång?

Sverige står till följd av en åldrande befolkning inför flera utmaningar, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan migrationen vara en del av lösningen? Hur kan Sverige vara ett attraktivt land för utländsk arbetskraft?

Visby 2 juli: Ensamkommande flickor – en bortglömd grupp

I samtalet om ensamkommande barns etablering glöms ofta flickornas perspektiv. Studier visar att ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar. Hur kan vi bryta detta mönster och vad är planen framåt för att förbättra situationen för de ensamkommande flickorna?

Visby 1 juli: Fakta och myter om migration

Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit?Välkommen till ett samtal som går på djupet om svårigheterna att prata om migration och vad det beror på.

Utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Vad krävs för att fler utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka hinder finns för utrikes födda kvinnors entreprenörskap? Hur kan etablerade företag, intresseorganisationer och politiker bidra till att fler nyanlända kvinnor tar plats som företagare?

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige står inför flera utmaningar till följd av en åldrande befolkning, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan arbetskraftsinvandring från tredje land var en av lösningarna på dessa framtidsutmaningar?