Den digitala utvecklingen har lett till enorma förändringar i samhället och ger individer och grupper fantastiska möjligheter till att dela kunskap, arbetskraft och idéer. Fores program Digitala samhället jobbar för att hitta nya sätt att främja konstruktiva, hållbara och liberala effekter av digitalisering i samhället.

Utifrån bred forskningskompetens avser vi att förpacka kunskaper om digitaliseringen på ett begripligt sätt. Vi tar avstamp i relevant forskning och tillhandahåller en trovärdig arena för olika aktörer att diskutera de utmaningar och problem som trots allt finns.

Det är sällan tekniken i sig som är problemet. Snarare är det specifika affärsmodeller och designlösningar som kan ha negativa samhällseffekter. Det är heller inte ett självändamål att allt digitaliseras. Det viktiga är sammanhanget i vilket digitaliseringen sker: när, var, hur, varför? Med digitalisering kommer ett ansvar.

Inom området betonar vi följande kärnvärden och kvalitéer:

  • samhällsnyttor och värden utöver de rent vinstorienterade
  • tillförlitlighet, långsiktighet och etiskt ansvarstagande
  • digital kompetensförsörjning i bred bemärkelse

Samhällsområden där digitalisering tillämpas som är extra intressanta för oss är

  • Marknader (konkurrenseffekter, rent seeking)
  • Medborgarskap (integritet, medborgerliga fri- och rättigheter, övervakning)
  • Välfärd (offentligt finansierad verksamhet, beställarkompetens)

Aktuella frågor som vi har överblick och insyn i är självlärande och autonoma teknologier (AI och tekniska styrsystem), plattformar (marknadsplatser och miljöer för användare) och digital kompetensförsörjning (hos beslutsfattare likväl som allmänhet).

Vetenskapligt råd

För att säkerställa kvalitén på våra studier och se till att Fores forskningsprojekt håller hög relevans samarbetar programmet med ett vetenskapligt råd. Rådet består av framstående forskare och experter med uppdrag att stötta programmen genom att exempelvis förmedla ny policyrelevant forskning och ge förslag på relevanta forskare.

Kontakt

Robin Vetter, vikarierande programchef

Stefan Larsson, forskare

Jonas Andersson Schwartz, forskare

 

Inbjudningar och nyhetsbrev

Vill du får information om programmets aktuella projekt och bli bjuden till våra seminarier? Anmäl dig här!