Vad finns det för anledning att vara med i facket?

I en liberal demokrati är fackförbund viktiga för att skapa balans mellan arbetsgivare och löntagare. Därför är det relevant att studera hur det fackliga engagemanget utvecklats över tid. Utgångspunkten i den här rapporten är trenden mot minskad facklig organisationsgrad under de senaste decennierna.

Lansering: Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Den fackliga organisationsgraden har under en längre tid sjunkit i Sverige. Samma trend syns i de flesta andra länder. Vad beror detta på? Välkommen till ett webbinarium i Fores regi om rapporten Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Smarter investments in transport infrastructure

Experience shows that investments in transport infrastructure often do not end up as planned. Costs are often underestimated and projects are delayed. This new book from European Liberal Forum in cooperation with Fores and Studiecentrum Albert Maertens summarises the research in the field and describes examples from Belgium and the Scandinavian countries.

Lansering 11 november: Kan den privata sektorn finansiera och sköta infrastruktur?

Runtom i världen provas olika varianter av avtal mellan offentlig och privat sektor där man försöker dra nytta av de privata aktörernas innovationskraft och effektivitet. Antologin "Smarter investments in transport infrastructure" lyfter fram forskning och erfarenheter från en rad europeiska länder.

Kan fler trähus minska växthuseffekten?

Hur ska styrmedel utformas för ett hållbart bostadsbyggande? Vilken roll spelar byggmaterial på lång sikt? I teorin fungerar trähus som kolsänka, vilket innebär att den koldioxid som träden har bundit inte återvänder till atmosfären, utan blir kvar i byggmaterialet. Fungerar det som en klimatåtgärd i praktiken, och finns det lämpliga styrmedel för det?

Bostadsmarknadens risker

Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Kan man tänka sig nya mellanformer mellan ägande- och hyresrätt? Hur kan staten påverka riskfördelningen? Vilken roll spelar beskattningen av bostäder, penningpolitiken och makrotillsynen? Det är frågor som den här rapporten försöker besvara. På vägen får läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Lansering 29 maj: Amorteringskrav, samägande och nya låneformer – hur kan bostadsmarknadens risker hanteras?

Bostadsmarknaden för med sig stora risker för den enskilde och har ofta varit en utlösande faktor för ekonomiska kriser. Hur kan marknaden utformas för att fördela riskerna för ökad trygghet för både enskilda och samhällsekonomin?

Webbinarium 4 juni: Vad säger EU-kommissionen, OECD och Finanspolitiska rådet om svensk ekonomi?

Hur kommer Sveriges ekonomi se ut efter corona pandemin? Vilka åtgärder kommer behövas för att få igång ekonomisk tillväxt och sysselsättning? Välkomna till ett toppmöte med representanter från EU-kommissionen, OECD och Finanspolitiska rådet.