Den 14 juni 2019 beslutade regeringen att en parlamentarisk kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. I syfte att bistå till ett bättre underlag bjuder Fores med start i september in till samtal där utredningens innehåll ska diskuteras närmare.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Samtalen kommer fortsätta under våren.

Samtalen är öppna för alla och vi välkomnar särskilt personer som arbetar med frågan att skapa en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar. Samtliga samtal äger rum i Fores lokaler på Kungsbroplan 2, Stockholm.

Anmälan och Kontakt

Anmäl ditt intresse här! Använd samma anmälningslänk igen för att registrera dig till fler än ett seminarium.

Separata inbjudningar kommer skickas ut inför respektive seminarium. Du kan redan nu anmäla ditt intresse för de sessioner som intresserar dig. Du får då mer information i samband med inbjudan. Vill du även i fortsättningen bli bjuden till Fores seminarium med inriktning migration och integration? Registrera dig till Fores utskick här!

Har du frågor eller vill du i egenskap av expert medverka under ett av samtalen? Kontakta Therese Lindström, chef för programmet Migration och integration.

Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

4 september, kl. 13:00–13:45
Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl och anhöriginvandring i EU egentligen ut? Signalpolitik eller felaktiga regelverk – är det politikern eller juristen som ska lösa frågan?

De jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad migrationslagstiftning

9 oktober, kl. 13:00–13:45
Är asylprocessen jämställd, vilka perspektiv behöver lyftas in i utredningen?

Fler säkra och lagliga vägar till Sverige

6 november, kl. 13:00–13:45
Hur kompletterar vi dagens vidarebosättning? Vad är förhandlingsbart – rätten till asyl? Anhöriginvandring – en möjlighet för få?

Migration och integration: hur hänger det ihop?

4 december, kl. 13:00–13:45
Tillståndens längd – hur påverkar det samhället och de asylsökande? Hur påverkas integrationen när familjen är splittrad?

Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

15 januari, kl. 13:00–13:45
Hur ser invandringen till Sverige ut framöver? Hur kan rättssäkerheten i asylprocessen stärkas? Hur arbetar ansvariga myndigheter med att verkställa beslut om utvisning?