Fores Klimatprogram ska med fokus på politiska styrmedel bidra till samhällets utveckling i grön och liberal riktning, och minska samhällets klimatpåverkan. Klimatprogrammet arbetar med tre nivåer: nationellt, EU-nivå och internationellt.

På nationell nivå utgår arbetet till stor del från det klimatpolitisk ramverket. Andra centrala frågor är negativa utsläpp, grön skatteväxling och insatser för att öka kännedomen om klimatfrågan och hur vi kan minska Sveriges klimatpåverkan. Nedan listas ett urval av de frågor som Klimatprogrammet jobbar med på nationell nivå.

Klimatramverket

Klimatprogrammet följer utvecklingen av det klimatpolitiska ramverket och dess 3 beståndsdelar: klimatmålen, klimatlagen och Klimatpolitiska rådet. Det Klimatpolitiska rådets uppgift är att utvärdera regeringens samlade politik och bedöma om den leder till att uppfylla det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. Rådet består av åtta experter med en tvärvetenskaplig kompetens, utsedda som landets främsta experter.

Klimatprogrammet analyserar det pågående arbetet, regeringens klimatpolitik och Klimatpolitiska rådets rekommendationer. Fores experter ger rekommendationer utifrån klimatramverket och arrangerar seminarier, rundabordssamtal och ger ut publikationer för att främja samtal mellan berörda parter, analysera rådande politik och bidra till ett långsiktigt hållbart beslutsfattande.

Seminarium

Publikationer

I media

Negativa utsläpp

Sverige kan vara ett föregångsland inom negativa utsläpp – att fånga in och lagra koldioxid för att minska CO2-volymerna i atmosfären. Majoriteten av den forskning som gjorts på området visar att negativa utsläpp är nödvändigt för att klara målet att hålla oss under 1,5°C uppvärmning.

Carbon Capture Storage (CCS) är den vanligaste metoden för insamling och lagring av koldioxid från atmosfären. Bio-CCS (BECCS) innebär lagring av koldioxid i biomaterial, såsom skog eller kolsänkor.

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C kommer att kräva så kallade negativa utsläpp. Utsläppsminskningarna är helt enkelt för långsamma och uppvärmningen redan ett faktum. Ett fokus på negativa utsläpp riskerar inte att leda till att vi tappar tempo när det gäller utsläppsminskningar. Det är ett nödvändigt komplement. Vi vet nu att vi måste klara båda delarna. Vi har inte den teknik som krävs för att få bort utsläppen helt från till exempel stål, cement och flyg, men vi kan minska koldioxidutsläppen.

Om Sverige går före och satsar på denna tekniken kommer det både underlätta för andra länder att följa i våra spår, men också se till att Sverige blir mer konkurrenskraftig som ledande inom området.

Seminarium

Publikationer

I media

  • Altinget: “Fores: Så kan Löfven få fart på de negativa utsläppen” (nov 2019). Mette Kahlin McVeigh, chef på Klimatprogrammet, Fores.
  • Sveriges radio, Studio Ett: “Få industrier fångar in koldioxiden” (nov 2019). Mette Kahlin McVeigh, programchef, Klimat, Fores medverkade.
  • DN:Så kan framtidens flygresor rädda klimatet  (april 2018). Anders Lyngfelt, professor, Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola; Elisabeth Undén (MP), sakkunnig klimat, Göteborg; Mathias Fridahl, klimatpolitisk analytiker, Fores och bitr. lektor vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet; Filip Johnsson, professor, Uthålliga energisystem, Chalmers; Jan Pettersson, professor, föreståndare för Göteborgs luft- och klimatcentrum, Göteborgs universitet; Thore Berntsson, professor, Energi och miljö, Chalmers och Markus Larsson, chef för Fores Klimat- miljöprogram.

Grön skatteväxling

Grön skatteväxling är idén om att kombinera beskattning av miljö- och klimatskadliga aktiviteter med sänkt skatt på sådant som är samhällsnyttigt ur klimatsynpunkt. Idén bakom gröna skatteväxling är enkel, men i praktiken har den visat sig svår att genomföra.

En grön skatteväxling presenterades som del av finansieringen i regeringens budgetproposition för 2020. I punkt fem i 73-punktsprogrammet står: ”En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Denna gröna skatteväxling ska omfatta en växling på 15 miljarder svenska kronor.” (Källa: Januariavtalet).

Fores har i samarbete med externa experter och intressenter gett förslag på hur en grön skatteväxling kan se ut i praktiken. Nedan finns mer information om de seminarier, publikationer och debattartiklar som Fores gett ut på ämnet.

Seminarium

Publikationer

I media

Klimatinfo för alla

Med Klimatinfo för alla vill vi på ett enkelt sätt informera om klimatfrågan i ett lättillgängligt format. Boken ges ut av Fores och Studieförbundet Vuxenskolan och innehåller kortfattad fakta varvat med information om klimatfrågan ur samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv. Boken riktar sig till samhällets olika aktörer, utbildningsforum såväl som till den intresserade medborgaren. Klimatinfo för alla finns också att läsa digitalt och har använts som underlag vid både privata och publika utbildningar, föreläsningar och som arbetsmaterial för bl.a. företag och organisationer.

Seminarium

Publikationer

  • Klimatinfo för alla (nov 2018). Redaktör: Markus Larsson, chef för Klimat- och miljöprogram, Fores.

I media

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation, forskare eller annan aktör som arbetar med liknande frågor som vi? Samarbeta med oss! Vi är intresserade av nya samarbeten, infallsvinklar och långsiktiga finansiärer. Kontakta assisterande programchef Ruben Henriksson för att prata vidare.

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet
Mail: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704 73 67 57

Ruben Henriksson
Assisterande programchef, Klimatprogrammet
Mail: ruben.henrikssson@fores.se