En guide till Warszawamötet

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan FORES hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”.

Energiewende – Vilka är resultaten av den tyska energiomställningen och vad kan Sverige lära av det tyska exemplet?

Energiomställningen (eller Energiewende som den kallas på tyska) innebär att landets energiförsörjning år 2050 ska bestå till 80 procent av förnybar energi, främst från solenergi och vindkraft, och att kärnkraften helt ska avvecklas. Vilka är problemen och vad kan Sverige lära av det tyska exemplet?

Utsläppshandeln får vingar – vad händer när flyget införlivas i EU ETS?

Christofer Sköld har gått igenom vad det skulle innebära om flyget inkluderas i EU ETS. Fokus ligger på vilka effekter det skulle få på flygbranschen, koldioxidutsläppen, efterfrågan på flygresor och handelssystemet i stort.

Climate Change Finance – Key Issues Before Doha – FORES Policy Paper 2012:4

When the world’s environment ministers gather once more this December to agree on a global deal to save the climate, the issue of climate finance will once again be one of the burning issues.

Inför klimatförhandlingarna i Doha

I rapporten ”Climate Change Finance – key issues before Doha” går fil.dr. Jakob Skovgaard, Lunds Universitet, igenom de viktigaste frågorna kring klimatfinansiering. Eftersom det nu är nödvändigt att även utvecklingsländer kan minska sina utsläpp blir det allt viktigare att hitta lösningar på hur utsläppsminskningar kan finansieras.

En guide till Dohamötet

I november 2012 samlas världens länder i Doha för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Fortfarande finns ingen enighet om vad Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod ska innefatta. Dessutom påbörjas nya förhandlingar utifrån Durbanplattformen som senast 2015 ska resultera i ett avtal som innefattar alla världens länder och som träder ikraft 2020.

FORES Studie 2012:8 – om CDM:s framtid

I denna studie beskriver en av Sveriges främsta experter hur köp av utsläppsminskningar utomlands kommer finnas kvar även i framtida klimatavtal. Men CDM och andra mekanismer kommer att förändras.

FORES Studie 2012:7 – Etanolens hållbarhet, en litteraturstudie

Edgard Dias Batista, doktorand vid KTH, har i studien ”Etanolens hållbarhet – en litteraturöversikt” sammanställt slutsatserna från närmare 200 artiklar som publicerats i de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna med krav på kvalitetsgranskning.