Lyft 1,4 miljarder utsläppsrätter ur EU ETS – nytt policy paper

EU borde lyfta ur ett stort antal utsläppsrätter ur systemet för handel med utsläppsrätter EU ETS argumenterar Daniel Engström Stenson och Christofer Sköld i ett policy paper. Bakgrunden är att det för närvarande finns ett stort överskott av utsläppsrätter, beroende på att utsläppen varit betydligt lägre än vad som tidigare förutspåtts.

Problem med EU:s utsläppshandel – så kan systemet förbättras!

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem. Ett av de mer uppenbara är det stora överskottet av utsläppsrätter som i sin tur lett till priser betydligt lägre än vad som förutsågs. Inför att en ny handelsperiod inleds 2013 genomförs ett antal förändringar, exempelvis kommer en ökande andel av utsläppsrätterna att säljas på auktion. Fortfarande finns det emellertid behov av förbättringar av systemet, på kort och lång sikt.

Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

Nya överenskommelser och metoder för att förhindra en fortsatt utarmning av ekosystemtjänsterna är nödvändiga. I en ny studie lyfter vi fram marknader för ekosystemtjänster som ett viktigt verktyg.

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Ofta framställs investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp som något dyrt. I vissa fall kräver också en omställning stora investeringar som först på längre sikt betalar sig. Men det finns även ett stort antal investeringar som på kort tid är privat- eller företagsekonomiskt lönsamma. En undersökning gör gällande att så lite som 15 % av de lönsamma miljöinvesteringarna genomförs.

Kina på väg mot utsläppsmarknader: Stor potential och stora utmaningar

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport vi publicerar tillsammans med SEI. Men processen är fortfarande i ett tidigt skede och internationell expertishjälp krävs. Ett nytt försöksprogram i sju regioner och städer kan bli avgörande för utsläppsmarknadernas framtid i Kina.

Grön skatteväxling-2012

Det är genom att agera föredöme i EU och i världen, som vi verkligen kan påverka genom att få andra att följa efter på större skala. Denna studie pekar på ett stort utrymme för grön skatteväxling som kan påverka både våra direkta utsläpp och Sveriges möjligheter att agera föredöme.

Sverige behöver gå före – FORES Studie 2011:3

Ingen enskild stat kan lösa problemen med klimatförändringar ensam – särskilt inte Sverige, som står för mindre än 0,2 procent av de globala utsläppen. Därför är det nödvändigt för ett land som Sverige att hitta sätt att påverka andra länder att minska sina utsläpp, om man har som mål att minska de globala utsläppen. Den här studien undersöker möjligheter och risker framöver.

Svenska kommuners utsläpp

I rapporten rankar vi Sveriges kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina utsläpp av växthusgaser sedan 1990. Botkyrka kommun hamnar på första plats i rankningen. Utsläppen har minskat i 265 av 290 kommuner.