Regeringen har idag, 17 december 2019, överlämnat sin första klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen. Tankesmedjan Fores bedömer att regeringens klimathandlingsplan inte når hela vägen.

– Att regeringen behandlar klimatfrågan med det allvar och breda politiska uppslutning som krävs är välkommet. Med handlingsplanen har vi tagit ett viktigt steg mot den ambitiösa klimatpolitik som krävs. Det är däremot oroande att regeringen inte gjort någon konsekvensanalys på huruvida planen kommer nå 5-8% utsläppsminskningar per år, i enighet med vad Klimatpolitiska rådet bedömer som nödvändigt, säger Mette Kahlin McVeigh, chef för Fores Klimatprogram.

Handlingsplanen presenterar hur regeringens sammantagna politik under kommande mandatperiod ska bidra till att nå det lagstadgade klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. Under de kommande tre åren måste regeringen nå konkreta resultat i utsläppsminskningar. Av dagens presskonferens att döma når regeringens initiativ inte hela vägen, menar Mette Kahlin McVeigh.

– Formuleringar såsom ”utreda” ”undersöka” ”se över” är nödvändiga, men inte tillräckliga för att nå klimatmålen. Vi hade hoppats på fler konkreta åtgärder för att Sverige under nästkommande tre år ska ligga i fas med våra långsiktiga klimatmål.

Fores kommer titta specifikt på hur handlingsplanen svarar upp mot Klimatpolitiska rådets 16 rekommendationer. Vi välkomnar regeringens goda intentioner, men det återstår att se om dessa 132 punkter mynnar ut i den klimatomställning som krävs.

Kontakt

Vill du veta mer om Fores hållning i frågan, boka in oss för en intervju, kommentar eller ta del av Fores arbete? Vänligen kontakta:

Mette Kahlin McVeigh
Mail: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Tel: 070 473 67 57

Agnes Bondelid
Mail: agnes.bondelid@fores.se
Tel: 070 734 38 78

Extra information

Klimatlagens genomslag avgörs utifrån hur lagen tolkas i praktiken, förvaltas och utvecklas. Därför har tankesmedjan Fores under året arbetat för att regeringen ska presentera en ambitiös handlingsplan. Utgångspunkten bör vara rekommendationerna från det klimatpolitiska rådet, en central del av det klimatpolitiska ramverket, som består av åtta experter med en tvärvetenskaplig kompetens. Klimatpolitiska rådets uppgift är att utvärdera och bedöma om regeringens politik leder mot målet nettonollutsläpp år 2045. I rådets första rapport tidigare i år gavs 16 rekommendationer på hur politiken bör förändras för att nettonollmålet ska nås. I Fores policy brief ”Lär av Storbritannien och använd klimatlagen” ges konkreta förslag på hur Klimatpolitiska rådet och klimatra,verket bör hanteras. Läs Fores policy brief här.