Fores kommunikationsstrategi vänder sig i första hand till Fores medarbetare. Genom medveten kommunikation kan vi bidra till god verksamhetsutveckling och lyfta det arbete vi redan utför.

Strategins syfte är att vägleda det dagliga och långsiktiga kommunikativa arbetet, så att arbetet sker målinriktat och prioriterat, insatser utvärderas och arbetssättet utvecklas. Kommunikationsstrategin ämnar också stärka känslan av ett enat arbetsteam som arbetar lika bra inom som mellan programmen.

Strategin presenterar hur vi vill uppfattas av den utomstående, vem vårt arbete riktar sig till och hur Fores förhåller sig till åsikter eller uttalanden av externa samarbetspartners, och antas av Fores styrelse. Den kompletteras med en beskrivning av hur det kommunikativa ansvaret fördelas inom organisationen som beslutas av vd i samråd med Fores anställda.

Läs som pdf: Fores kommunikationsstrategi 181128

Koppling till andra styrdokument

Kommunikationsstrategin utgår från verksamhetens övergripande mål, målgrupper och kärnfrågor såsom de fastställs i stadgar och beslutad verksamhetsplan. Strategin kan kompletteras av andra arbetsdokument som tas fram för Fores gemensamma verksamhet, för enskilda program, projekt eller medarbetare. I Fores Stiftelseförordnande återges Fores verksamhetsmål, kärnvärden och värdegrund, vilka är utgångspunkten för kommunikationsstrategin.

Kommunikativt uppdrag

Att kommunicera vårt arbete till relevanta målgrupper är Fores kärnverksamhet. Det är så vi för fram vår forskning och våra idéer så att de kan påverka debatten, beslutsfattandet och samhällsutvecklingen. Därför behöver vi vara medvetna, målinriktade och ändamålsenliga i den kommunikation vi för.

Kommunikation går inte att välja bort och det är inte ett moment vi väljer att lägga till i mån av tid. Det sker löpande i vårt arbete, antingen medvetet eller omedvetet. Att medvetet planera hur projekt, ansvarsområde eller program ska uppfattas, vem det ska nå och hur det ska gå till är strategisk kommunikation.

Mål

Kommunikationsstrategins mål är att:

 • Bygga, bibehålla och förstärka förtroendet för Fores verksamhet hos Fores målgrupper
 • Fores målgrupper ska förstå och efter egen agenda agera med stöd av Fores forskningsunderlag och policyförslag.
 • Påverka och bistå samhällsutvecklingen mot ett liberalt och hållbart samhälle i linje med Fores kärnfrågor
 • Utifrån ett sakkunnigt perspektiv påverka aktuell samhällsdebatt
 • Stärka samtalet mellan Fores målgrupper
 • Öka kännedomen om, och engagemanget för, Fores arbete bland våra målgrupper
 • Öka kännedomen om, och engagemanget för, Fores arbete bland morgondagens beslutsfattare
 • Öka kännedomen om, och engagemanget för, Fores arbete i hela Sverige

Därutöver ska strategin bidra till att:

 • Stärka samverkan och samhörighet inom Fores verksamhet
 • Effektivisera kommunikationsarbetet

Strategins mål uppnås genom samlade insatser från samtliga anställda vid Fores, med tydlig förankring i Fores verksamhetsbeskrivning och aktuella verksamhetsplan.

Så vill vi uppfattas

Position – så vill vi ses

Fores är den gröna och liberala tankesmedjan. Vår roll är både problematiserande och problemlösande. Vi vill få andra att lyfta blicken och bättre fånga in och behandla de utmaningar vi står inför, men också bistå i att finna lösningar där andra fokuserar på problemen. Fores verksamhet är politisk, men inte partipolitisk. Oavsett politisk åskådning ska kontakten med oss vara meningsfull och berikande. Vi vill vara brobyggaren mellan de målgrupper vi riktar oss till, där vi premierar dialogen och bidrar med expertkunskap, med förståelse för den verklighetskontext våra målgrupper verkar inom.

 • Fores verksamhet ska kännetecknas av kunnande. I den forskning vi bedriver ska vi vara aktuella, långsiktigt hållbara och berika den rådande diskussionen.
 • Vårt arbete ska kännetecknas av relevans. Fores programinriktningar och arbete ska alltid fylla ett tydligt syfte för samhällets fortsatta utveckling.
 • Vi kännetecknas av snabbhet. Omnämnanden om Fores och medial rapportering av Fores kärnfrågor ska snarast uppmärksammas och, då det anses rimligt, replikeras av relevant medarbetare för att ge Fores arbete och idéer möjlighet att ta plats i det offentliga rummet.
 • Medarbetare besvarar snarast frågor från kollegor, samarbetspartners, finansiärer och utomstående för att upprätthålla ett gott samarbete och bra arbetsklimat. Snabbhet ska alltid föregås av noggrannhet.
 • Fores ska associeras med öppenhet. Alla anställda ska så långt det är möjligt värna den öppna dialogen. Fores syfte och verksamhet stärks av att vi är många som resonerar, förklarar, nyanserar och problematiserar. Vi tror på ett öppet samhälle där mångfald och individens fria vilja berikar samhällsutvecklingen.
 • Fores kommunikation ska vara okomplicerad. Den kommunikation vi för ska vara lätt att hitta och enkel att förstå baserat på mottagare. Vi undviker onödigt komplicerat språk i tal och skrift.
 • Fores arbete ska visa på proaktivitet. Fores arbete ska kännetecknas av att vara aktuellt, men också framsynt och visionsdriven. Vi arbetar aktivt och strategiskt för att Fores arbete ska bidra till långsiktigt hållbara beslut och ligga i framkant för samhällets utveckling och våra målgrupper.

Vår särskiljning – det utmärker oss

Som tankesmedja behöver vi inte attrahera medlemmar, inte söka opinionsmässigt stöd, inte fakturera per timma och inte följa någon akademisk hierarki. Det ger oss den unika fördelen att kunna belysa utvecklingsmöjligheter, problem och lösningar på samhällets utmaningar ur ett opartiskt perspektiv.

Bland tankesmedjor utmärker vi oss genom vår balans mellan det långsiktiga och det dagsaktuella. Vi erbjuder gedigna forskningsunderlag med långsiktigt perspektiv, men engagerar oss också i den aktuella samhällsdebatten där vår expertis lägger grund för konkreta inspel till en aktuell samhällsfråga. Fores debattinlägg är alltid välgrundade i aktuell forskning, men med gehör för det pågående samtalet.

Fores är den tankesmedja med tydligast hela-Sverige-perspektiv. Visualiserat genom vår stationära närvaro i olika delar av landet, och reflekterat i hur vi i praktiken arbetar för att fokusera, inkludera och kommunicera vårt arbete.

Målgrupper

Fores arbete syftar till att påverka, analysera och bidra till samhällets utveckling. Våra målgrupper består därför av beslutsfattare och opinionsbildare i bred bemärkelse. Vi riktar oss till individer, partier, företag och organisationer som delar vår roll som samhällsutvecklare.

Våra målgrupper är indelade i primära och sekundära. Även om det ofta förekommer stark synergi mellan målgrupperna är Fores kommunikation inte alltid relevant för samtliga målgrupper samtidigt. Fores löpande kommunikation ska likväl vara tillgänglig och begriplig för samtliga målgrupper. Projektspecifik och programspecifik kommunikation ska planeras utifrån den aktuella målgruppen, som kan vara snävare än de som presenteras här, och projektets/ programmets karaktär.

Primära målgrupper

 • Politiker
  Förtroendevalda och anställda vid partier, regering, riksdag, kommuner och landsting, direkt ansvariga myndigheter för våra sakområden.
 • Näringslivet
  Företag och dess anställda med anknytning till Fores programområden.
 • Det organiserade civilsamhället
  Organisationer, föreningar och organiserade grupperingar med anknytning till Fores programområden.

Sekundära målgrupper

 • Akademiker/ forskare
  Forskare, experter och sakkunniga med anknytning till Fores programområden.
 • Unga/ morgondagens beslutsfattare
  Politiska ungdomsförbund, studieförbund, unga akademiker och engagerade/ unga anställda inom företag, organisationer, föreningar och organiserade grupperingar med anknytning till Fores programområden.

Utöver ovanstående målgrupper riktar sig Fores kommunikation även till:

 • Medarbetarna
  Kommunikationen med och mellan medarbetare ska ge effektiva förutsättningar för det dagliga arbetet. Internkommunikationen ska också stärka samhörigheten, bidra till ett gott arbetsklimat, möjliggöra tvärvetenskapliga samarbeten och öka kunskapen hos medarbetarna.
 • Finansiärer och samarbetspartners
  Kommunikationen med finansiärer och samarbetspartners sker både internt och externt. I vårt dagliga arbete ska vi värna om den öppna dialogen med båda parter kring gemensamma arbetsområden och aktivt stärka vår ömsesidiga behållning av samarbetet. Vår kommunikation ska aldrig styras av, eller utebli, med anledning av en finansiärs eller samarbetspartners åsikter.

Fores målgrupper inbegriper inteden intresserade allmänheten” eller till exempel ”skolungdom”. Vi välkomnar alla som är intresserade av vårt arbete och som vill bidra till hållbar och liberal samhällsutveckling, men Fores uppdrag är mer avgränsat, och således också våra kommunikativa prioriteringar. Detta får praktiska konsekvenser för vårt arbete och innebär bland annat att vi förhåller oss till terminologi på en nivå som vi anser rimlig för politiker, näringsliv, forskare och civilsamhällets sakkunniga. Vi prioriterar inte att medverka i föreläsningar i skolan.

Inte heller utländska motsvarigheter till de svenska målgrupperna är prioriterade. Konkret innebär detta att vi värderar internationell medverkan utifrån hur det påverkar Fores målgrupper i Sverige. Vidare är journalister eller media i normalfallet inte en målgrupp, utan ett medel för att nå målgruppen.

Fores representanter

Fores vill vara månghövdad i sin kommunikation; med fler talespersoner når vi ut till fler inom våra målgrupper, vår sårbarhet minskar när vi inte är beroende av en enskild röst som företrädare för vår organisation. När vi är fler som kommer till tals visar vi på Fores bredd i expertis och stärker uppfattningen av vår verksamhetsprofil som samtalsnära, analyserande, öppensinnad och mångbottnad. Därtill ser vi att ökad kommunikativ skicklighet stärker oss alla som medarbetare.

Vi arbetar utifrån en ständig balans mellan det långsiktiga, vetenskapligt förankrade perspektivet och den problematiserande rösten i aktuell debatt och samhällsanalys. Båda perspektiven är viktiga för att bygga förtroende, förbli aktuella och bidra till positiv samhällsutveckling. Fores ser därför att den sakkunniges personliga bedömningar i en aktuell fråga ofta går hand i hand med den vetenskapliga tyngd vi vill förmedla. Däri ger Fores en individuell frihet till den anställda att hantera frågor, debatt och analys i linje med hens sakområde, men ser också att friheten kommer med ansvar och noga avvägande.

Fores medarbetare liksom till Fores knutna forskare och samarbetspartners arbetar under full akademisk frihet och åsiktsfrihet. Åsikter förmedlade av externa samarbetspartners samt personliga bedömningar av Fores anställda kan, men behöver inte, delas av Fores verksamhet och övriga anställda. Samtliga forskare som publicerar underlag som anställd eller i samarbete med Fores får använda sina texter i andra sammanhang.

Fores medarbetare är viktiga delar av vår utåtriktade kommunikation. Den anställda är en representant för Fores verksamhet och bidrar löpande till att bygga bilden av vad Fores är och vad den utomstående kan förvänta sig av oss. Det medför ett ansvar för medvetenhet och deltagande. Fores kommunikation ska verka för en öppen dialog med samhällets parter där mångsidighet och oliktänkande främjas. För att stärka Fores profil som en öppen, mångbottnad och oberoende mötesplats är det av stor betydelse att Fores anställda har god kännedom kring vad Fores vill förmedla, samt upprätthåller och aktivt utvecklar det strategiska kommunikationsarbetet inom organisationen.

Fores medarbetare uppmuntras att löpande representera Fores i sakfrågor där de har god kännedom om ämnet, uttrycker sig med tydlig avsändare, med förnuft och hänsyn till Fores värdegrund. Då personliga åsikter eller slutsatser kommuniceras ska detta framgå tydligt. Tvärvetenskapliga samarbeten mellan programmen uppmuntras när det bidrar till att lyfta, problematisera eller åskådliggöra en angelägen samhällsfråga.

Med bred representation i vår utåtriktade kommunikation ökar också risken för att vi uttalar oss – eller uppfattas uttala oss – på ett sätt som inte ligger i linje med organisationens inriktning. Den anställdas arbete – inklusive yttranden under arbetstid och medverkan i externa sammanhang – sker som representant för Fores och ska därför utföras med Fores riktlinjer om hur vi vill uppfattas i åtanke (se sid 1). Fores kan med fördel kritisera, men då med syftet att problematisera, nyansera och öppna upp för vidare dialog vilket ska vara tongivande vid kritiska inlägg. Kontroversiella uttalanden av anställda eller projektanställda forskare ska i förväg stämmas av med programchef eller vd för att undvika överraskningar, ge berörda medarbetare möjlighet att organisera sig i frågan och ge konstruktiv input. Om tveksamhet uppstår kring hur en fråga ska besvaras eller ett ämne kommuniceras ska den anställda konsultera sitt uttalande med närmaste chef.

I några specifika fall behöver Fores medarbetare vara mer formella för att kunna arbeta effektivt och leverera beslut i enlighet med Fores verksamhetsmål och värderingar. Detta gäller framför allt i kontakten med media och i den löpande kommunikationen med samarbetspartners, finansiärer och beslutsfattare.

Giltighet och uppdatering

Detta dokument antogs på Fores styrelsemöte den 28 november 2018 och gäller tills dess det ersätts av en nyare version eller av annat skäl formellt dras tillbaka. Det har inte i sig något sista giltighetsdatum.