Från utsatt till utmärkt område

Under 2012 utredde regeringen nystartszoner som åtgärd för att förbättra situationen i så kallade utanförskapsområden. Parallellt med utredningen arbetade Fores med antologin “Från utsatt till utmärkt område - bortom ekonomiska frizoner”. Där konstaterar åtta forskare att nystartszoner inte är tillräckligt för att lyfta områdena.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4

Invandrare har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är de stora hindren; stelbent arbetsrätt och lönebildning eller etnisk diskriminering? Frågan är högaktuell sedan finansministern under krisen kallat till samtal med arbetsmarknadens parter.

Företagarnas flykt – somalisk flyttning till England – FORES Studie 2011:2

Utvandringen från Sverige ökar stadigt och över hälften av de som flyttar kom hit som invandrare. För svenskar födda i Somalia är en av de mest populära destinationerna Storbritannien. I syfte att förstå vad som skiljer Storbritannien från Sverige har FORES gjort en studie med djupintervjuer bland somalisvenskar i Leicester och Birmingham, under ledning av professor Benny Carlsson vid Lunds Universitet i samarbete med Företagarna.

Faktorer som kan minska främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

Civilsamhällets insatser på lokal nivå spelar en avgörande roll för att motverka främlingsfientliga strömningar. Det framgår av en ny version av policyrapporten ”Lokal bekämpning av främlingsfientlighet”.

Etableringsreformens 100 första dagar – FORES Policy Paper 2011:2

Den 1 december 2010 genomfördes den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år när Arbetsförmedlingen tog över ansvaret från kommunerna för att nyanlända flyktingar ska hitta ett jobb och komma in i det svenska samhället. I vår rapport, Etableringsreformens 100 första dagar, visar vi att reformen hittills inte blivit den framgång regeringen hoppats på. Tvärtom har de flyktingar som anlänt till Sverige de senaste månaderna fått sämre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Etableringsreformens positiva exempel – FORES Policy Paper 2011:5

I rapporten, ”Lyckad etablering av en ny reform”, fokuserar vi på tre kommuner där man så långt har haft positiva erfarenheter från införandet av den nya reformen: Värnamo, Solna och Borlänge.

Kanadamodellen – Hur invandring leder till jobb

Medan nyanlända i Sverige ofta har svårt att få arbete är har invandrare i Kanada högre grad av sysselsättning och bättre möjligheter att klättra på samhällsstegen. I FORES nya bok belyses Kanadas modell för invandring, liksom vad Sveriges integrationsarbete kan lära av Kanada.

Migration: Europe’s challenge

I antologin behandlas den europeiska migrationsdebatten, men även förslag på nya angreppssätt ges. Genom att jämföra de europeiska ländernas erfarenheter med varandra – samt även gentemot Kanada – förespråkas en mer arbetsorienterad immigrationspolitik, där genomförandet av välfärds- och arbetsmarknadsreformer, både kan skapa ett system som leder till integration genom deltagande, likväl som ekonomisk tillväxt.