Referensgruppen för Migration och integration består av representanter från företag och intresseorganisationer med anknytning till migration och integrationsfrågor. Referensgruppens syfte är att underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik.

Referensgruppen för Fores Migration- och integrationsprogram ska bidra till ökat kunskapsutbyte och utveckling inom migration- och integrationspolitiska frågor. Gruppens syftar till att förbättra programmets förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön till relevanta målgrupper genom att bland annat ge förslag på relevanta mottagare inom politik, näringsliv och samhälle, och överblicka programmets arbete så att vi håller hög relevans och lämpar våra projekt och publikationer efter mottagare.

Arbetet i referensgruppen ska också skapa bättre förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön och kunskap om best practice som kan vara till nytta i deltagarnas dagliga verksamhet. Referensgruppen bidrar också med finansiering till programmet.

Vi vill framhålla att alla forskare som skriver för Fores arbetar under full akademisk frihet. Referensgruppens roll är rådgivande.

Om du är intresserad av att medverka i referensgruppen för Migration och integration, kontakta programchef Therese Lindström. Vi tar gärna emot fler medlemmar i gruppen.