28 jan: Framtidens integration 2021

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknaden. Under årets konferens fördjupar vi oss i vad det beror på och framförallt vad vi kan göra för att ändra på det. Varmt välkommen till Framtidens integration 2021.

Jämställd och jämlik migration och integration

Genom en jämställd och jämlik migration och integrationspolitik skapar vi ett starkare och tryggare Sverige. Fores vill bidra med att analysera befintlig politik på området och verkar för reformer som främjar jämlikhet och jämställdhet.

Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om "Framtidens integration" med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området. 

Integration – det delade ansvaret

På Fores vill vi skapa en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som vill verka för en förbättrad integration och som tror på migrationens möjligheter. Genom att bidra med saklig och vetenskaplig grund för diskussion om hur integration kan förbättras, dela goda exempel och skapa en mötesplats vill vi verka för det delade ansvaret.

The Future European Refugee Responsibility-Sharing

I detta ELF-finansierade projekt arbetar Fores med frågan om EU:s framtida asylsystem. Syftet är att bidra med underlag för att nå ett gemensamt asylsystem i EU som är både långsiktigt och humant.

En hållbar och human migrationspolitik

Migration är ett brett område och det finns många skäl till att människor väljer att flytta från sina hemländer. Till eller från Sverige och EU. Fores bidrar genom forskning och debatt med ett bättre underlag för grundade och förankrade beslut. Vi bevakar utvecklingen av politiken och värnar om grundläggande värden - både inom EU och Sverige.

Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Framtidens chefer

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?