Denna jämställdhetspolicy ska – utan att ge avkall på liberala värderingar – vara den mest långtgående och konsekventa som går att uppbringa bland jämförbara organisationer.

Inledning

Som grön och liberal tankesmedja tror vi på möjligheterna att förbättra jämställdheten och jämlikheten i samhället inom de marknadsekonomiska spelreglerna. Vi vill bidra till att nå ett samhälle där ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, etnisk eller social bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra faktorer som inte har med faktisk kompetens att göra. Vi bedömer att detta också gynnar svensk konkurrenskraft, skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Vår största påverkan är med det arbete vi gör; de studier vi publicerar, seminarier vi anordnar, diskussioner vi deltar i och andra sammanhang vi medverkar i. Vi delar denna verklighet med andra tankesmedjor, konsultfirmor och liknande, och ser det som ytterligare ett skäl att själva vara ett gott föredöme i detta arbete – annars hotas vår trovärdighet och därmed vår möjlighet att påverka – inte ett skäl att tona ned det egna arbetet. Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i diskrimineringslagen (2008:567), som vi har som grund för denna policy och för hela vårt arbete inom detta område. Vi har identifierat följande områden som de viktigaste för en förbättrad jämställdhet och jämlikhet, i ungefärlig rangordning:

Påverkan av andra

Som tankesmedja är en av våra huvuduppgifter att påverka samhällsdebatten i grön och liberal riktning. Jämställdhet och jämlikhet är inte något av våra fokusområden, vilket innebär att det ska finnas med i alla. Vi ska uppmärksamma brister och problem ur dessa perspektiv inom entreprenörskap, klimatsektorn, migration och det digitala samhället – för varje studie vi tar initiativ till eller medverkar i ska vi överväga om denna dimension är relevant att ha med.

I urvalet av författare, granskare, talare och paneldeltagare ska vi säkra en rimlig balans mellan könen och att etniska minoriteter kommer till tals. Vi är medvetna om att gruppen “vit, medelålders man” är överrepresenterad i den typ av sammanhang vi verkar inom, och vill bistå i att bredda detta. Det gäller även för när, var och hur våra presentationer sker. I vår årliga verksamhetsberättelse anger vi hur detta arbete skett.

Lönesättning

Vår lönesättning är jämställd och jämlik. Med individuell lönesättning och individuellt utformade arbetsbeskrivningar är det mycket svårt att göra någon jämförelse mellan olika anställdas löner, men vd och ledningsgrupp har i uppgift att säkerställa att lönesättningen sker utifrån de formella kriterier som redovisas i lönepolicyn.

Karriärsmöjligheter

Möjligheterna att utvecklas och göra karriär hos Fores ska vara lika oavsett ovan kön, etnisk bakgrund och de andra faktorer som räknats upp ovan. Det gäller även hur Fores bistår medarbetare att finna andra yrkesvägar.

Arbetsplats och arbetstid

Vi är medvetna om att utformningen av arbetsplats, arbetstider etc kan vara ett de facto-hinder för ökad jämställdhet, eftersom kvinnan fortsatt ofta tar större ansvar för hushållet. Det är ett av flera skäl till att vi är jämförelsevis generösa med flexibel arbetstid och möjlighet att jobba distans, samt underlättar för de tillfällen man kan behöva ha med sig barn till jobbet.

Bemötande

Vi tror inte på “en rå men hjärtlig ton” på arbetsplatsen, då sannolikheten är hög att någon främst uppfattar den som “rå”. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Instanser

Den som upplever sig diskriminerad eller trakasserad, vänder sig till valfri person i ledningsgruppen eller – om frågan bedöms som allvarlig eller svårlöst på arbetsplatsen – till styrelsen, som har det yttersta ansvaret för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

Version 23 april 2014