Som grön och liberal tankesmedja tror vi på möjligheterna att minska klimat- och miljöpåverkan snabbt och långtgående inom de marknadsekonomiska spelreglerna.

Fores tror på det personliga ansvaret och miljöfrågorna är därmed allas ansvar, särskilt för det egna verksamhetsområdet hos oss men också övergripande. Genom vårt arbete vill vi aktivt bidra till Parisöverenskommelsens målsättning att hålla den globala temperaturhöjningen väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. Vi vill också bidra till att Sverige blir ett föregångsland på klimat- och miljöområdet, att de 16 nationella miljömålen uppnås och att de nio planetära gränserna respekteras.

Vi har ålagt oss själva att årligen beräkna, redovisa och kompensera vår klimatpåverkan, samt att redovisa vårt arbete för att minska vårt klimatmässiga fotavtryck. Syftet är dels att långsiktigt och kraftfullt minska vår egen klimatpåverkan, dels att bistå andra i att minska sin.

Vi har identifierat följande områden som de viktigaste ur klimat- och miljösynpunkt, i ungefärlig rangordning, och redovisar vad vi gör under respektive område:

Påverkan av andra

Fores största klimatpåverkan är den indirekta och svårmätta, vad som sker som resultat av våra studier, rapporter, artiklar, seminarier, runda bordssamtal och liknande. Under 2015 arbetade Fores mycket med klimatfrågan, bl.a. genom:

 • ett stort antal skrifter, seminarier och rundabordssamtal kring bl.a. klimatförhandlingarna, utsläppshandeln och finansiella mekanismer.
 • deltagande på COP21 i Paris.
 • vår referensgrupp för internationell klimatpolitik, med regelbundna möten på Fores.
 • 2030-sekretariatet: ett partnerskap för aktörer som vill uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 (lanserat i december 2013).
 • ABBBA: African Biofuels & Bioenergy Business Assessment, ett treårigt Sidafinansierat projekt (Fores medverkar från november 2013).
 • REDD+ talks: konferens i samarbete med Sida och ABBBA om avskogningens klimatpåverkan.
 • omfattande medial närvaro i klimatfrågan, se Fores webbplats.

Transporter

Våra resor står för en stor del av vår samlade miljö- och klimatpåverkan, framför allt för att vi medverkar på internationella konferenser, men också för lokala transporter till och från möten. Miljöpolicyn slår fast att vi ska undvika resor när det går, och i första hand ska åka tåg framför flyg när så är möjligt. Vi minskar vår klimatpåverkan från transporter bl.a. genom att:

 • ha sju elcyklar för våra resor i närmiljö
 • komplettera seminarium och konferenser med webinarium och webbsändningar
 • underlätta och sprida distansarbete bl.a. genom att organisera Jobba Hemma-dagen
 • kompensera för alla Fores flygresor. Under 2015 gjorde Fores 58 flygresor, varav 8 resor var inrikes.

Försäkringar, bank etc

Fores ekonomiska aktiviteter ska avge ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Vi har hittills fokuserat på de delar där vi har störst omsättning, val av bank och pensionsförsäkringar.

Fores medarbetare kan välja individuella tjänstepension hos Länsförsäkringar, som vi bedömer som en av de ledande inom miljö- och klimatområdet. Som bank har vi Swedbank, men granskar om andra aktörer bättre lever upp till våra hållbarhetskrav.

Lokaler

Vårt kontor är yteffektivt och vi väljer att lokalisera många aktiviteter hit för att öka nyttjandegraden. Lokalens energiförbrukning minskas successivt genom byte till bättre teknik avseende belysning, uppvärmning etc.

Vår elförbrukning var 10 929 kWh. Vi har genom Telge Energi el från sol, vind och vatten och beräknar därför utsläppen från vår elförbrukning till 0.

Kostnad för uppvärmning av lokal med fjärrvärme ingår i hyran och vi kan därför inte exakt beräkna koldioxidavtrycket från vår uppvärmning. Baserat på en genomsnittlig energianvändning för uppvärmning per kvadratmeter (125 kWh/m2), och att genomsnittutsläppen för fjärrvärme i Stockholm är 75 gram/kWh, beräknar vi emellertid koldioxidutsläppen från uppvärmning till 2,07 ton.

Förbrukningsvaror

Fores inköp är huvudsakligen förbrukningsvaror (papper, kaffe, fika etc.). Vi väljer miljömärkta varor och tjänster där dessa finns att tillgå, även om det innebär merkostnad. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer för att påskynda en omställning i hållbar riktning. Vi arbetar enligt 4R-principen; Refrain, Reduce, Reuse, Recycle genom att vi:

 • avstår från onödiga produkter.
 • tillhandahåller alla våra gratispublikationer digitalt.
 • säkerställer att produkter som kan användas av andra inte slängs i onödan.
 • återvinner material i alla fraktioner som fastigheten och hyresvärden medger.

Vid våra seminarier serverar vi 100% vegetariskt och för egna medarbetare står Fores endast för vegetariska eller veganska alternativ. Vid representation uppmuntrar vi fler att välja vegetariskt och står aldrig för rödlistade arter, kött som inte är ekologiskt eller från naturbeten eller produkter som gåslever och gödkalv

Samlad klimatpåverkan

Enligt Fores beräkningar var vår samlade klimatpåverkan under 2015 ungefär 12,4 ton koldioxidekvivalenter. 10,05 ton koldioxidekvivalenter av dessa härrör från flygresor vilket är en minskning med 6,45 ton jämfört med 2014, framför allt eftersom endast en utomeuropeisk flygresa genomfördes år 2015. Totalt sett har Fores utsläpp minskat med 6,88 ton sedan 2014. Vi är dock medvetna om att detta till stor del beror på externa faktorer, framförallt eftersom det gick att ta tåget till 2015-års klimatkonferens vilket inte var möjligt till mötet år 2014.

Fores samlade klimatpåverkan är fullt ut kompenserad, vilket ger våra utsläpp en tydlig prislapp och därmed förstärker incitamenten för oss att minska dem. Kompensationen innebär också att vi inte bara granskar och kommenterar utsläppshandeln, utan också själva är del av den, vilket förstärker vår praktiska kunskap på området. Därför har vi roterande kompensation, där vi första året i varje cykel köper utsläppskrediter i EU ETS, andra året väljer tredjepartsverifierade REDD+-certifikat och tredje året CDM CER Gold Standard. Vi väljer alltid den svenska aktör som erbjuder detta till lägst pris och med hög transparens om vart våra pengar går.

Uppföljning

Klimatredovisningen är offentlig och vi tar tacksamt emot förbättringsförslag. Redovisningen baserar sig på vår miljöpolicy som finns här http://fores.se/om/miljopolicy/

Tidigare klimatbokslut

Relaterat