Som grön och liberal tankesmedja tror vi på möjligheterna att minska klimat- och miljöpåverkan snabbt och långtgående inom de marknadsekonomiska spelreglerna. Fores tror på det personliga ansvaret och miljöfrågorna är därmed allas ansvar, särskilt för det egna verksamhetsområdet hos oss men också övergripande.

Genom vårt arbete vill vi aktivt bidra till Parisöverenskommelsens målsättning att hålla den globala temperaturhöjningen väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. Vi vill också bidra till att Sverige blir ett föregångsland på klimat- och miljöområdet, att de 16 nationella miljömålen uppnås och att de nio planetära gränserna respekteras.

Vår största påverkan är med det arbete vi gör; de studier vi publicerar, seminarier vi anordnar, diskussioner vi deltar i och andra sammanhang vi medverkar i. Fores strävar efter att själva vara ett gott föredöme i klimat- och miljöarbetet och har identifierat följande områden som de viktigaste, i ungefärlig rangordning:

Påverkan av andra

Som tankesmedja är en av våra huvuduppgifter att påverka samhällsdebatten i grön och liberal riktning. Vi eftersträvar att detta ska leda till ökade åtaganden på klimat- och miljöområdet hos våra målgrupper samt att dessa ska minska sin egen påverkan. Vi driver konkreta projekt inom klimatområdet och arbetar för att klimatfrågan i ökad utsträckning ska finnas med inom våra andra verksamhetsområden. I vår årliga verksamhetsberättelse anger vi hur detta arbete skett.

Transporter

Våra resor står för en stor del av vår samlade miljö- och klimatpåverkan, framför allt genom medverkan på internationella konferenser men också genom lokala transporter till och från möten. Fores egna elcyklar ersätter lokala resor med taxi förutom i nödfall och vid möjlighet ersätter vi fysiska resor med webinarium, telefonkonferenser och distansarbete. När vi ändå åker taxi gör vi det endast med el- eller gasbilar och vi har anslutit oss till initiativet Nollzon.

Vi flyger bara då det krävs för att kunna vara med på flera håll än annars, eller om det krävs för att medarbetarens livspussel ska gå ihop. Frågan om effektivare resande är en viktig del i vårt kommunikativa arbete, t.ex. genom deltagande i Jobba hemma-dagen.

Lokaler

Vårt kontor är yteffektivt och vi väljer att lokalisera många aktiviteter hit för att öka nyttjandegraden. I mån av tid och plats erbjuder vi närstående organisationer att hyra in sig hos oss eller använda lokalen när den annars står tom. Lokalens energiförbrukning minskas successivt genom byte till bättre teknik avseende belysning, uppvärmning etc. Vi efterfrågar grön el och grön fjärrvärme från vår hyresvärd.

Förbrukningsvaror

Fores inköp är huvudsakligen förbrukningsvaror (papper, kaffe, fika etc.). Vi väljer miljömärkta varor och tjänster där dessa finns att tillgå, även om det innebär merkostnad. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer för att påskynda en omställning i hållbar riktning. Vi arbetar enligt 4R-principen; Refrain, Reduce, Reuse, Recycle genom att vi:

  • avstår från onödiga produkter.
  • tillhandahåller alla våra gratispublikationer digitalt
  • säkerställer att produkter som kan användas av andra inte slängs i onödan
  • återvinner material i alla fraktioner som fastigheten och hyresvärden medger.

Representation

Fores representation är måttfull och begränsas normalt till en fika eller en lunch. Vi uppmuntrar aktivt till att fler väljer vegetariskt och står aldrig för rödlistade arter, kött som inte är ekologiskt eller från naturbeten eller produkter som gåslever och gödkalv. För egna medarbetare står Fores enbart för vegetariska eller veganska alternativ. Det gäller också för vad vi serverar på våra egna evenemang.

Kompensation

Trots ett aktivt miljö- och klimatarbete kommer vi under överskådlig tid att ha en kvarvarande miljö- och klimatpåverkan. Fores kompenserar fullt ut hela vår klimatpåverkan, dvs. inte bara flygresor och bilresor, med ett rullande schema med den FN-certifierade mekanismen CDM, Clean Development Mechanism, FN:s skogsskyddsmekanism REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests) samt utsläppskrediter från EU ETS. Vi kompenserar även flygresor för personer som deltar i Fores evenemang om vi själva har gett upphov till resan. Kompensationsmekanismen ger oss både tydliga incitament att kontinuerligt minska våra klimatbelastning och en förbättrad inblick i hur detta system fungerar.

Ansvar

Vd ansvarar för att miljöpolicyn är uppdaterad, intern- och administrativ chef ansvarar för att alla medarbetare inklusive praktikanter och tillfällig personal känner till miljöpolicyn.

Denna version antogs av styrelsen den 29 april 2016