Fores är en grön och liberal tankesmedja, vars främsta tillgång är de personer som väljer att arbeta och verka hos oss. Detta bör avspeglas i vår lönesättning.

Lönesättningen ska medverka till:

 • att målen för verksamheten uppnås
 • att verksamheten bedrivs effektivt och
 • att Fores kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens vi eftersträvar

Medarbetaren ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön. Löneprinciperna diskuteras i Fores ledningsgrupp, medan lönerna sätts av vd, utom vd:s lön som sätts av styrelsen.

Fores tillämpar individuell lönesättning, innebärande att individens kompetens, ansvar inom Fores och grad av uppfyllande visavi arbetsbeskrivningen är avgörande för lönenivån. Därtill tas hänsyn till vad motsvarande arbete renderar i lön på andra arbetsplatser. Hänsyn tas däremot inte i sig till utbildning, ålder eller erfarenhet – däremot är dessa faktorer ofta mer eller mindre avgörande för att kunna ta ett större ansvar och bidra till större måluppfyllelse. Etnisk bakgrund, kön etc är givetvis fullständigt ovidkommande vid lönesättning. Fores har inte heller någon princip om att minska eller utjämna löneskillnader.


Principer för lönesättning

Löneförmåner

Som grön och liberal tankesmedja är det naturligt att erbjuda flera möjligheter till egen ekonomisk utveckling på arbetsplatsen vid sidan om den strikt monetära ersättningen, särskilt om det både ger ökad valfrihet för individen och minskad miljöbelastning. På samma sätt är det naturligt att vi erbjuder invididen möjligheten att välja bort sådant som på andra arbetsplatser automatiskt ingår för alla.

Lönerevision sker årligen på våren, som det fjärde steget i följande process

 1. Framtagande av en verksamhetsplan för året
 2. Medarbetarsamtal
 3. Organisationsöversyn och eventuell revidering av individuella arbetsbeskrivningar
 4. Lönerevision

Som anställd kan man vid lönerevision, förutom själva lönenivån, förhandla om:

 • Pensionsavtal. På Fores väljer den anställda själv om hen som en del av sin lönesättning önskar en pensionsförsäkring, eller om hen önskar lösa detta individuellt.
 • Prestationsrelaterad lön. På Fores finns möjligheter att få ett lönetillägg om specificerade, monetära mål uppfylls, t.ex. att skapa utökad finansiering för Fores.
 • Längre semester. Fores tillämpar fem veckors semester men den som önskar längre semester kan föreslå detta som löneförmån.
 • Kortare arbetstid. Fores tillämpar fyrtio timmars arbetsvecka, men den som önskar kan ta ut lönehöjning i form av sänkt arbetstid.
 • Distansarbete. Fores uppmuntrar visst distansarbete, då det kan bidra till ökad produktivitet och måluppfyllelse, men bedömer att man som anställd huvudsakligen bör vara på den fysiska arbetsplatsen Fores. Den som särskilt önskar att arbeta mer distans och/eller önskar utrusta sitt hem för att underlätta detta, kan förhandla om detta som löneförmån.
 • Utökad flextid. Fores tillämpar begränsad flextid, i normalfallet 8-9 på morgonen och motsvarande på eftermiddagen. Den som regelmässigt önskar utökad flextid kan söka detta som löneförmån.
 • Transport. Kollektivtrafikkort, tjänstecykel och liknande är möjliga löneförmåner.

Ovanstående exempel innebär en större valfrihet för medarbetaren hos Fores än på flertalet andra arbetsplatser. I många fall är det också ekonomiskt gynnsamt för både den anställda och arbetsgivaren, eftersom löneförmånerna generellt är lägre beskattade eller helt obeskattade jämfört med marginalskatten på en löneförhöjning. Detta ska givetvis vägas mot den ökade administrativa börda det innebär att ha många olika lösningar på arbetsplatsen.