Som grön och liberal tankesmedja ser Fores positivt på samarbeten med andra aktörer. De är också nödvändiga för att finansiera den verksamhet vi önskar bedriva, och kan bidra till en vidgad finansieringsbas som förstärker vårt oberoende.

Det är därför angeläget att Fores söker bredda finansieringsunderlaget från forskningsstiftelser, företag, myndigheter, donationer, försäljning med mera – men detta behöver ske på ett sätt som stödjer tankesmedjans grundläggande syfte.

Som icke-vinstdrivande stiftelse är det av stor betydelse att hålla en tydlig rågång mellan vår verksamhet och den som t.ex. bedrivs av konsulter. Som ideell aktör inser vi att vår trovärdighet är vår främsta tillgång och att den är beroende av att vi alltid uppfattas som en självständig aktör vars agerande har en solid grund i forskningen. Detta sammantaget innebär att vi, såväl för internt som externt bruk, bör ha en policy för samverkan med andra aktörer.

Användning

Denna policy gäller alla former av samarbeten med externa aktörer som inte regleras av t.ex. projektansökningar, ansökan om forskningsstöd och liknande. Policyn är alltså inte

begränsad till samverkan med företag, utan avser också exempelvis branschorgan, myndigheter och ideella organisationer – som gröna och liberala ser vi inte till organisationsformen utan till nyttan.

Utgångspunkter

Fores har följande fem utgångspunkter för externa samarbeten

  1. En positiv grundsyn. I samarbeten med andra kan vi lära oss mer, nå ut till fler och förmedla våra kunskaper och vår gröna och liberala värderingsgrund till andra aktörer.
  2. Drivet av den egna dagordningen. Vår utgångspunkt för samarbeten är att först själva formulera vad vi tycker är viktigt att titta närmare på, därefter söka samarbeten och finansiering för att kunna göra detta. Samarbeten konkurrerar inte med kärnverksamheten, utan understödjer den.
  3. Transparens. Vi redovisar alltid varifrån vår finansiering kommer – om vi eller motparten bedömer att det är för känsligt så avstår vi från samarbetet. I vår årsredovisning presenteras samarbetena för att ge ytterligare tillfällen till genomlysning.
  4. Vi lyssnar, men bestämmer själva. Aktörer som bidrar till vår finansiering, inklusive de som medverkar i våra referensgrupper och liknande, påverkar vår verksamhet, men det slutliga avgörandet är alltid vårt.
  5. Gängse rutiner gäller. Externa samarbeten följer samma process och beslutsordning som annat arbete, inklusive projektmetoden, rutiner för peer-review och vd:s övergripande ansvar för verksamheten.

Antagen av Fores styrelse den 29 april 2016