När man i det svenska valets slutspurt diskuterar lösningar på den svenska arbetslösheten finns ett förslag som hamnat i skymundan.

Australien har sedan 1998 ett system där ett antal privata arbetsförmedlare konkurrerar om att förmedla arbete till jobbsökande. Landet har nu ett av västvärldens lägsta arbetslöshetstal, knappa fem procent trots finanskrisen. Det tyder på att Job Services Australia, som systemet heter, varit framgångsrikt. Det har också mycket mer kostnadseffektivt än dagens svenska arbetsförmedling. Sverige och Australien lägger ungefär lika mycket pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, trots att Australiens befolkning är nästan tre gånger så stor.

För att ge en rättvisande bild inifrån den australiska debatten bad FORES en av Australiens mest erkända experter på området, Thorsten Stromback, att sammanfatta läget i utvärderingarna och koppla an till den svenska debatten. Resultatet är FORES Policy Paper 2010:5 Privat Arbetsförmedling: Australienmodellen. Stromback är själv svenskfödd chef för Centre for Labour Market Research vid Curtin Business School som ofta anlitats som kritisk utvärderare åt federala och delstatsregeringar.

I den australiska modellen baseras arbetsförmedlarnas ersättning bland annat på hur länge den arbetssökande varit arbetslös och sedan också hur lång anställning den arbetssökande får. Utvärderingen visar att arbetsförmedlarna förbättrat möjligheterna till arbete för de som varit utan jobb en längre tid.

I Sverige har man gått ett steg i den australiska riktningen, genom införandet av så kallade jobbcoacher. Men arbetsmarknadsdepartementet har hittills inte velat genomföra en storskalig förändring likt den i Australien. Trots att processen att få in fler privata aktörer på marknaden innebär vissa svårigheter, finns goda skäl till att Sverige borde överväga att följa i Australiens spår.

Ladda ner (pdf)