Fores arbete är fördelat på fyra programområden inom vilka vi bedriver forskningsprojekt baserat på aktuella samhällsfrågor, publicerar forskningsstudier, verkar som länk mellan akademi, näringsliv och politik samt medverkar i den aktuella samhällsdebatten.

Fores fyra programområden är

Digitala samhället
Ekonomiska reformer och entreprenörskap
Migration och integration
Klimat

Programmens uppgift är att ge faktabaserade och vetenskapligt grundade inspel för att höja kvalitén i den offentliga diskussionen och beslutsfattandet. I konsultation med programmens vetenskapliga råd avgör programcheferna Fores aktuella forskningsfokus.

Fores studier sammanställs av, eller i samarbete med, externa forskare och erkända experter. Inom ramen för programmens expertisområden arrangeras öppna seminarier, rundabordssamtal och konferenser för att öka utbytet mellan akademi och politik, näringsliv och samhället i stort.

Utöver programmens vetenskapliga råd finns även referensgrupper knutet till programmen. Referensgrupperna ska underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik och förbättra förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön till relevanta målgrupper.

Inom programmen finns ett brett nätverk i ständig utveckling, dels bestående av breda forskningssamarbeten, men även verksamhetsförgreningar som migrationsinfo.se och klimatförhandling.se.

Vi tar gärna emot förslag på nya forskningsuppslag, idéer och medverkar gärna i samtal, debatter och projekt över hela Sverige inom de expertisområden vi företräder. Läs gärna mer under respektive program, och kontakta respektive programchef för mer information.