Att bygga rätt infrastruktur

Vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras? Den här rapporten diskuterar svagheter i den nuvarande beslutsprocessen kring transportinfrastrukturinvesteringar och svårigheten att finansiera stora projekt inom det finanspolitiska ramverket.

Transportinfrastruktur gör stor nytta för ekonomin. Men investeringarna är ofta dyra och riskfyllda. Med ändliga resurser behöver staten prioritera mellan olika projekt. Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?

Forskningen visar att beslutsfattarna tar begränsad hänsyn till vilka investeringar som är mest lönsamma. Dessutom är det vanligt med glädjekalkyler, där nyttan överskattas och kostnader underskattas.

Den här boken diskuterar brister i den nuvarande beslutsprocessen kring infrastrukturinvesteringar. Alternativa finansieringslösningar och förändringar i den så kallade diskonteringsräntan föreslås. Genom att kostnader i större utsträckning bärs av dem som förväntas dra nytta av investeringen skulle incitamenten att genomföra lönsamma projekt stärkas. Det kan även finnas anledning att överväga en större andel privat finansiering.

Om författarna

Sara Davidsson är nationalekonom med en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är assisterande programchef vid Fores program för ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Åsa Hansson är docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Åsa disputerade år 2000 på en avhandling kring skattepolitikens begränsningar och har sedan dess forskat kring skattefrågor och offentlig ekonomi. Hennes forskning fokuserar framför allt på de beteendeeffekter skatter ger upphov till på såväl individer som företag, på effekterna av skattekonkurrens samt hur skattesystem bör utformas för att vara konkurrenskraftiga.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Sara Davidsson
Assisterande programchef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap
sara.davidsson@fores.se