Bilpoolsboom – så går det till!

Syftet med detta PM är att öka förståelsen för vilken roll bilpooler kan spela för att nå de nationella och överstatliga hållbarhetsmålen, med fokus på det svenska sektormålet för transportsektorn till år 2030, och hur denna förverkligas. Särskild tyngdpunkt läggs på vad offentlig sektor kan göra, dels i form av nationella, regionala och lokala beslut, dels som stor aktör med många anställda och många fordon.

PM:et är framtaget i samverkan med stora delar av branschen och med flera ledande trafikforskare, inom ramen för 2030-sekreteriatets beteendearbete. De rekommendationer som här presenteras ligger till grund för det fortsatta policyarbetet 2030-sekreteriatet bedriver, för att uppfylla målet om en fossiloberoende fordonsflotta, uttryckt sin 70 procent minskad klimatpåverkan från transporterna 2030 jämfört med år 2010.

Författare är Niklas Steorn, utbildad samhällsplanerare med stor erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplat till affärsutveckling, och Mattias Goldmann, Fores vd och har länge jobbat med fordon och klimat i olika konstellationer.

Om 2030-sekreteriatet

2030 samlar aktörer som vill bidra till att målet om en fossiloberoende fordonsflotta nås. Sekretariatet fungerar som kunskapscentrum, sambandscentral och opinionsbildare. 2030-sekreteriatet är partipolitiskt oberoende och prioriterar ingen särskild åtgärd inom omställningen utan betonar helheten.