Bostadsmarknadens risker

Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Den här rapporten adresserar frågor om bostadsmarknadens risker och ger läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Val av bostad är några av de största, mest långsiktiga och riskfyllda beslut som vi fattar i livet. Risken är stor för den enskilde, och kan även påverka samhällsekonomin som helhet. Frågan är då hur institutioner och kontraktsformer kan utformas så att riskerna inte blir alltför besvärande för enskilda hushåll och att de bärs av de aktörer som har bäst förutsättningar. Kan man tänka sig nya mellanformer mellan ägande- och hyresrätt? Hur kan staten påverka riskfördelningen? Vilken roll spelar beskattningen av bostäder, penningpolitiken och makrotillsynen? Dessa frågor med flera är föremål för den här rapporten.

Rapporten är en del i Fores projekt Hitta hem – en ny social bostadspolitik i vilket vi gett ut en rad rapporter och seminarier på temat Sveriges framtida bostadsmarknad.

Om författarna

Peter Englund är professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd
andreas.bergstrom@fores.se