Förening med förhinder – FORES Studie 2013:1

Studien är en forskningsöversikt över vilken roll det civila samhället i Sverige har för utrikes föddas deltagande i samhällets olika sfärer.

Hur ser utrikes föddas civilsamhälleliga engagemang ut? Behöver det bli större? Vilken roll fyller civilsamhället – och, inte minst, skulle det kunna fylla när det kommer till politisk delaktighet, demokratiskt påverkansarbete och tillhandahållandet av meningsfulla fritidsmöjligheter?

Rapporten är baserad på en genomgång av aktuell forskning. I rapporten görs en uppdelning av forskningslitteraturen i studier av: (1) utrikes föddas delaktighet i föreningslivet i allmänhet, (2) etno-nationella föreningar, samt (3) lokal organisering i föreningar i enskilda områden som har en hög andel invånare födda utanför Sverige.

Sverige har en tradition av högt civilsamhälleligt deltagande, cirka 80 procent av befolkningen är medlemmar i en eller flera föreningar eller organisationer.

I studier av utrikes föddas delaktighet i föreningslivet synliggörs att det svenska civilsamhället är uppdelat. Andelen utrikes födda som deltar i civilsamhället är lägre jämfört med andelen inrikes födda. Det finns också skillnader när det kommer till vilken typ av organisationer man engagerar sig i samt vilken roll man har inom organisationen.