Från utsatt till utmärkt område

Under 2012 utredde regeringen nystartszoner som åtgärd för att förbättra situationen i så kallade utanförskapsområden.

Parallellt med utredningen arbetade Fores med antologin “Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner”. Där konstaterar åtta forskare att nystartszoner inte är tillräckligt för att lyfta områdena. De föreslår allt från arbetsmarknadsreformer till stadsplanering. Många av förslagen som föreslås ligger på riksnivå, andra på kommunal nivå.

Regeringens förslag presenterades i betänkandet “Nystartszoner” SOU 2012:50, men ledde inte till lagstiftning.