Har privatiseringen gynnat kvinnor i vård- och omsorgsyrken?

LANSERAS 11 MAJ | En av vår tids viktigaste frihetsreformer i svensk välfärd var när Alliansregeringen införde Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU). Många menade att konkurrensutsättningen av den kvinnodominerande vård- och omsorgssektorn skulle påverka lönerna och arbetsvillkoren positivt. Men har kvinnors löner och företagande gynnats av privatiseringen?

I rapporten ger professor Anne Boschini en översikt av kunskapsläget om konkurrensutsättningen har påverkat lönerna och företagandet i vård- och omsorgssektorn. Svaren kring lönerna är tvetydiga. Viljan att hålla nere kostnaderna i privat verksamhet står mot att ökad konkurrens vanligen driver upp lönerna. Trots frågans angelägenhet är området överraskande underbeforskat. För att veta hur privatiseringen har gynnat kvinnor i vård- och omsorgsyrken och vilka reformer som behövs krävs mer kunskap.

Rapporten är den tredje i den gröna och liberala tankesmedjan Fores rapportserie om jämställdhet, där tidigare utgivits ”Kan pensionssystemet minska pensionsgapet mellan kvinnor och män?” och ”Är föräldraförsäkringen jämställd och jämlik?”.

Om författaren

Anne Boschini är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI). Hennes forskning fokuserar på genusspecifika skillnader i beteende, utbildning samt arbetsmarknadsutfall.