Klarar SCB att mäta produktions- och produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin?

Den här rapporten undersöker skillnaderna mellan SCB:s industriproduktions- index (IPI) och förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011.

IPI är volymindex som avser att mäta förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom industrin, med utgångspunkt i termer av förädlingsvärdesvolymer, mellan två perioder. Inom SCB används uppgifter baserade på IPI som underlag i Nationalräkenskapernas kvartalsvisa beräkningar av bruttonationalprodukten (BNP).

Resultaten visar att IPI är en bra indikator för bruttoproduktion, men ej för förädlingsvärde. Även då IPI justeras för lagerförändringar och industritjänster inom tillverkningsindustrin så förblir skillnaderna gentemot förädlingsvärde stora. Den största skillnaden mellan förändringar i IPI och förädlingsvärde återfinns inom branschen datorer, elektronik och optik. Rapporten visar att osäkerheten för volym- och produktivitetsberäkningar i denna bransch är stor. Framgångsbilden av tillverkningsindustrin under 00-talet påverkas således också av vilka antaganden som görs för att beräkna produktiviteten i branschen datorer, elektronik och optik. Slutligen konstateras att produktivitetsanalys inte alltid bör baseras på förädlingsvärde utan ibland även på bruttoproduktion.