Skolmarknaden – Nya vägar framåt

I början av 1990-talet möjliggjordes konkurrens och ökad valfrihet på skol- marknaden främst genom två reformer: införandet av skolpengen och det fria skolvalet.

I denna rapport undersöker Fredrik Bergström och Emanuel Welander vilka konsekvenser reformerna har fått tjugo år senare och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för ett fritt val och konkurrens på skolmarknaden.

I en sammanställning av tidigare forskning visar författarna att det växande anta- let fristående skolor inte har haft någon negativ påverkan på studieprestationer i den kommunala skolan. Snarare har valfrihet och konkurrens haft neutrala eller svagt positiva effekter på elevers resultat och positiva effekter för skolmarknaden i allmänhet.

Rapporten lyfter fram områden som kan förbättras för en mer dynamisk konkur- rens. För det första att det bör vara lätt för kunderna att välja. Då krävs flera alter- nativ och att det finns bra och lättillgänglig information för att ta ställning. För det andra mer differentiering och specialisering, till exempel genom att öppna för att skolor köper in extern specialistkompetens i vissa ämnen. För det tredje mer kon- kurrens, där framgångsrika skolor lätt kan växa och det görs mer acceptabelt att skolor som inte lyckas läggs ner.

Skolfrågorna är ständigt aktuella i debatten, inte minst när det gäller friskolor och valfrihet. Den här rapporten ger ett bra underlag och inspiration åt den som arbetar med området eller bara vill fördjupa sina kunskaper.

Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi och affärsområdes- chef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Han har tidigare bedrivit forskning om den svenska skolan och tog i början på 2000-talet tillsammans med Mikael Sandström fram den första större utvärderingen av hur ett ökat antal fristå- ende skolor påverkar elevprestationer i den kommunala skolan.

Emanuel Welander har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbat som forskningsassistent på FORES och WSP. För närvarande studerar han vid masterprogrammet i nationalekonomi på Handels- högskolan i Stockholm.

Läs om lanseringen här