Världens öppnaste land

Vad har hänt sedan reformen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft? Vilka är det som kommer? Är det främst i bristyrken som man kan se en ökning av arbetskraftsinvandring och hur ser det ut i de branscher där det inte råder arbetskraftsbrist? Hur har regeländringarna som infördes 2012 påverkat statistiken? Varför väljer man att komma och arbeta i Sverige? Hur länge stannar man?

Det finns många exempel på migrationsreformer som har gett oväntade resultat. Den här studien av 2008 års reform av arbetskraftsinvandringen visar att den inte var något undantag. Författarna visar att det finns flera effekter som är värda att uppmärksamma, bortom bilden av framgångsrika dataspecialister och exploaterade bärplockare. Forskarna har dels granskat statistiken för de arbetskraftsinvandrare som stannat minst två år i landet, dels intervjuat 55 högkvalificerade invandrare.

Studien är resultatet av ett samarbete mellan Malmö högskola/MIM och Fores, delfinansierat av Europeiska integrationsfonden. Författarna är Pieter Bevelander, Henrik Emilsson, Karin Magnusson och Sayaka Osanami Törngren.

Om författarna:


Pieter Bevelander är professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Henrik Emilsson är doktorand i internationell migration och etniska relationer på Malmö Högskola. Han har arbetat med migrations- och integrationsfrågor sedan år 2000, som statstjänsteman på Integrationsverket, Migrationsverket och Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Karin Magnusson är fil. mag. i migration och etnicitet. Hon har efter sin examen 2013 arbetat som forskningsassistent på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Sayaka Osanami Törngren är fil. dr. i migration och etnicitet. Hon har arbetat som forskare på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare sedan 2007 och undervisat i ämnet Internationell migration och etniska relationer.