Publikationer

Planned Obsolescence – Built not to last

Att produkter går sönder, fungerar sämre eller inte är möjliga att reparera trots att deras förväntade livslängd inte är uppnådd är inte ovanligt. Detta kallas planerat åldrade. Denna rapport diskuterar problematiken ur både konsument- och klimatperspektiv. Studien publiceras i samarbete med European Liberal Forum (ELF).

Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

Klimatåterbäring – visar Kanada vägen

Gula västarna och bensinupproret ändrar spelplanen. Nu söker politiken lösningar där åtgärderna för en minskad klimatpåverkan utformas så att de som är mest beroende av bilen och fossila drivmedel inte drabbas hårdast av omställningen. Alltifrån FN:s generalsekreterare till ledande företrädare för flera svenska partier har på olika sätt och med vitt skilda utgångspunkter betonat klimaträttvisan som en viktig komponent i hur vi kan komma snabbare framåt.

Sustainable Mobility the Chinese way

Within mobility, China has become the world’s largest market for electric vehicles, shared bicycles, high-speed trains and other important parts of the drive towards sustainability. In many of these areas, it is also the world’s largest producer, proving that a strong home market is great for business. Let’s not kid ourselves, the Chinese are not doing this for the climate.

Emissions Trading: Fighting climate change with the market

The EU ETS is described by the European Commission as the cornerstone of its strategy to combat climate change and it is the main policy instrument for reaching the EU’s climate objectives. The EU ETS has also been widely criticised with arguments worth regarding. This book aims at putting emissions trading into perspective, in the EU and the world, to the interested but not necessarily specialist reader.

Dengue, Zika and the Changing Climate: What is the Scientific Link?

The World Health Organization has claimed dengue the most important viral disease carried by mosquitos. In February 2016, they also declared the ongoing Zika epidemic a Public Health Emergency of International Concern, due to the fetal brain damage associated to infection among pregnant women.

Bioenergy with carbon capture and storage

Since the adoption and early ratification of the Paris Agreement, more and more policymakers have started to deal with the need for and the prospects of negative emissions, not only because the temperature target of 1.5°C requires even larger volumes of negative emissions, but probably even more because of the newly introduced target of net-zero emissions.

Svenskt bilateralt klimatrelaterat bistånd 2010–2016

Den här rapporten undersöker hur det går till när svenska ambassader i utlandet klassificerar bilateralt bistånd som klimatrelaterat. I motsats till rådande forskning visade intervjuerna att en majoritet av handläggare ansåg att det snarare fanns risk för underklassificering av klimatrelaterade bistånd än överklassificering.