Publikationer

Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Framtidens chefer

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?

Bostadsmarknadens risker

Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Den här rapporten adresserar frågor om bostadsmarknadens risker och ger läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Remissvar: Negativa utsläpp är nödvändiga

Fores anser att användandet av negativa utsläpp är nödvändigt för att uppnå de svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045, nettonegativa utsläpp efter år 2045 samt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader Celsius.

Hur ska lägenheter fördelas?

I den här rapporten studerar Fredrik Kopsch hur bostadsfördelning genom kö påverkar inkomstsegregation. Studien jämför genomsnittliga inkomster mellan områden för de som fått lägenheter och de som inte fått lägenheter genom kösystemet. Vidare argumenterar Kopsch för att kötider blir onödigt långa när systemet är uppbyggd som det är idag, och föreslår nya reformalternativ för en effektivare bostadsmarknad.

Arbetsmarknad i förändring

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering och automatisering. Det medför att helt nya affärsmodeller och konkurrenter etableras. Är dagens svenska system och resurser rätt allokerade för att möta behoven av omställning på arbetsmarknaden framöver?

En rättvis och effektiv fastighetsskatt

I denna rapport tittar vi på fördelningseffekterna av den fastighetsskattereform som genomfördes 2008. Går det att skapa reformer för en effektiv och rättvis fastighetsskatt och vilka hinder måste undanröjas för att det ska bli politiskt möjligt att återinföra en fastighetsskatt värd namnet?

Grön skatteväxling

Det talas ofta om att Sverige ska vara ett föregångsland inom det globala klimatarbetet. Med en vetenskapligt baserad och effektiv grön skatteväxling kan Sverige visa vägen framåt. I den här antologin låter vi framstående forskare och tunga intressenter presentera förslag på hur en grön skatteväxling kan se ut i praktiken.