Den 14 juni 2019 beslutade regeringen att en parlamentarisk kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. I syfte att bistå till ett bättre underlag bjuder Fores med start i september in till samtal där utredningens innehåll ska diskuteras närmare.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Samtalen kommer fortsätta under våren.

Samtalen är öppna för alla och vi välkomnar särskilt personer som arbetar med frågan att skapa en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar. Samtliga samtal äger rum i Fores lokaler på Kungsbroplan 2, Stockholm.

Anmälan och Kontakt

Separata inbjudningar kommer skickas ut inför respektive seminarium. Du kan redan nu anmäla ditt intresse för de sessioner som intresserar dig. Du får då mer information i samband med inbjudan. Vill du även i fortsättningen bli bjuden till Fores seminarium med inriktning migration och integration? Registrera dig till Fores utskick här!

Har du frågor eller vill du i egenskap av expert medverka under ett av samtalen? Kontakta Therese Lindström, chef för programmet Migration och integration.

Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

4 september, kl. 13:00–13:45
Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl och anhöriginvandring i EU egentligen ut? Signalpolitik eller felaktiga regelverk – är det politikern eller juristen som ska lösa frågan?

Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

De jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad migrationslagstiftning

9 oktober, kl. 13:00–13:45
Är asylprocessen jämställd, vilka perspektiv behöver lyftas in i utredningen?

Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

Fler säkra och lagliga vägar till Sverige

6 november, kl. 13:00–13:45
Hur kompletterar vi dagens vidarebosättning? Vad är förhandlingsbart – rätten till asyl? Anhöriginvandring – en möjlighet för få?

 

Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

15 januari, kl. 13:00–13:45
Samtalet kommer belysa vad det är kommittén egentligen har att ta ställning till. Finns det några motstående intressen när den nya migrationslagstiftningen ska antas och vilka perspektiv får inte missas när dessa intressen ska vägas mot varandra?

 

Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

Barn och unga i migrationsprocessen

19 februari, kl. 13:00–13:45
Hur skapas ett långsiktigt hållbart regelverk där övervägande kan ske mellan reglerad invandring och barnets bästa? Hur ska migrationspolitiken utformas för att ta hänsyn till barn och unga? Påverkas migrationslagstiftningen när Barnkonventionen bli svensk lag?

Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

Migration och integration – hur hänger det ihop?

11 mars, kl. 13:00–13:45
Hur påverkar vägvalen kring migrationspolitiken integrationen? Ska hur väl integrationen fungerar påverka vilka som får komma till Sverige?

 

Läs mer om seminariet här.

Se hela seminariet i efterhand på Fores Youtube.

Återvändande

15 april, kl. 13:00–13:45
Återvändande ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt med full respekt för grundläggande rättigheter. Hur fungerar verkställighet av ett beslut om att en person ska lämna Sverige idag, och hur bör det se ut i framtiden?

 

Läs mer om seminariet här.

Se hela seminariet i efterhand via Fores Youtube.