Senaste Nyhetsbrevet

Det är mycket verkstad och lite snack på Fores för tillfället. Nedan följer en redogörelse för vad och vilka projekt vi har igång för tillfället, och vilka projekt som ligger planerade. 

TEMAGRUPPER: TILLVÄXT, TRYGGHET OCH TILLIT

Arbetet i Temagrupperna Tillväxt, Tillit och Trygghet är igång och kommer under 2021 till stor del att utgöras av det stora ELF-projektet Rise and Shine. Det ska produceras en stor mängd seminarier, policy papers och rundabordssamtal. Detta kommer vara det stora arbetet på Fores under 2021. 

FORESAKADEMIN 

Foresakademin håller på att ta form och kommer att ledas av två rektorer som inom kort kommer att offentliggöras. Utbildningen kommer innefatta fyra helger samt en examensdag under 2021. Talarna kommer vara de främsta inom deras respektive disciplin och reformmakeriet. Även böcker och studiematerial kommer att skickas ut. Första träffen kommer dessvärre behöva genomföras digitalt då pandemin fortsätter med tomma konferenslokaler. 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 

Fores och Studieförbundet Vuxenskolan har ett demokratiprojekt tillsammans på temat att värna den liberala demokratin. Vi kommer att göra en seminarieserie om fyra seminarier och antologin Va?! Är vår demokrati hotad? där flertalet namnkunniga personer kommer att bidra med ett kapitel. SV kommer att skapa ett interaktivt studiematerial och förhoppningen är att vi ska nå ut brett till allmänheten. 

Detta arbete har redan inletts och så fort pandemin är på tillbakagång ska seminarieserien sättas igång. 

SATSNING: PILOTPROJEKT FORES VÄST 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan startar vi pilotprojektet Fores väst som ska öka Fores närvaro i västra Sverige. Pandemin har försenat projektet, men så snart det är möjligt påbörjas samarbetet. 

POLARISERING 

Under 2020 kommer Fores påbörja ett projekt om polarisering/ökad ojämlikhet i Sverige. Projektet är inspirerat av Institute for Fiscal Studies (IFS) Deaton Review. Vår ambition är att replikera detta arbete utifrån en svensk kontext. Projektets uppdrag är att analysera ojämlikhetens karaktär och undersöka vilka ojämlikheter som är de allvarligaste. Något som både Långtidsutredningen liksom kommande jämlikhetskommissionen inte beaktar och därför är denna satsning av högsta relevans.

Projektet ska fortlöpa över en tvåårsperiod och ska bedrivas i två parallella och kompletterande delar: en publikationsdeloch en seminarieserie. Publikationen ska innehålla en kartläggning av potentiella ojämlikheter (liknande IFS-publikationen), en beskrivning av dess orsaker samt förslag på åtgärder. Projektledare och redaktör för publiceringen är Anders Björklund, professor emeritus i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms Universitet. Medverkande vid seminarierna kommer vara forskare, som också förväntas författa ett kapitel i antologin, inom området och panelen kommer bestå av övriga samhällsrelevanta aktörer. Genom denna utformning förväntar vi oss att få god spridning av arbetet och nå både beslutsfattare, politiska företrädare och civilsamhället. 

AMIF – ”Den subjektiva integrationen 2” 

EU-finansierat integrationsprojekt som pågår till December 2022 tillsammans med projektpartners Institutet för framtidsstudier, World Values Survey och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Avsikten med projektet är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med migranters flytt till Sverige och hur information och intervention bäst kan utformas för en effektiv integrationsprocess. Genom möta migranterna innan avresa till Sverige och följa dem efter ankomst mäts hur värderingar och sociala normer förändras över tid. Därutöver kartläggs varierande utfall beroende på var i Sverige de hamnar och vilka insatser som givits. 

MISTRA – Climate Action Materialities 

En seminarieserie, med tillhörande policy papers, med följande ämnen: Projekt 1: Lifecycle literacy 

Projekt 2: Climate impacts of digital infrastructure 

Projekt 3: Material boundaries for proposed climate actions 

Projekt 4: Visualizing alternative climate materialities 

Fores kommer delta i flera delar av projekten.