Nu har den årliga mätningen Svenskarna och internet kommit. Den visar att en mognad har skett i internetanvändningen, på flera fronter – bland annat uppmärksammas användningen av de digitala tjänster som myndigheter tillämpar, som exempelvis e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och Skatteverket.

Undersökningen ger dessutom skäl till att ifrågasätta det upphaussande av sociala medier som många kanske upplevt under senare år, menar Fores-anslutna forskaren Jonas Andersson Schwarz (docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola). Användningen av sociala medier har numer börjat plana ut i tid och omfattning, medan utbudet av digital underhållning och tidsfördriv är större än någonsin. Internetanvändarna tillfrågas om hur meningsfull och välanvänd de anser den tid vara som de lägger på olika digitala tjänster. Medan 60 procent av användarna av nyhetsappar upplever dessa som väl använd tid, visar sig endast en fjärdedel av användarna av sociala medier anse att tiden de spenderar är meningsfull, något som ger skäl att stärka tesen om att den sociala medieupplevelsen har mindre av en kvalitetsstämpel och att dessa upplevs som en mycket mindre tillförlitlig källa än många redaktionella medier.

Medan det fortfarande stämmer att äldre överlag är mer tillitsfulla och sämre på källkritik på nätet än unga, som numer ofta fått utbildning i källkritik, så litar mindre än hälften på majoriteten av informationen på internet. Och andelen internetanvändare som delar andras innehåll i sociala medier har minskat, framför allt syns den minskningen hos äldre användare (över 55 år).

Därtill upplever hälften av de svenska internetanvändarna oro för att storföretag som Google och Facebook ska inkräkta på deras personliga integritet på internet. Endast var femte oroar sig för att svenska myndigheter ska inkräkta på den personliga integriteten, en betydligt lägre siffra även där. Oron har samtidigt ökat på båda dessa områden de senaste fem åren.

Läs mer om rapporten här!