En social bostadssektor i Sverige?

Den sociala bostadssektorn, eller "social housing", är ett omdiskuterat bostadspolitiskt verktyg i Sverige. Med den här boken hoppas vi bidra till en ny nivå i debatten där en social bostadssektor kan ses som ett verktyg bland andra i svenskt bostadspolitik. Boken ger svar men ställer också en rad nya frågor som behöver klargöras för att diskussionen kring en social bostadssektors vara eller inte vara i Sverige ska få tydligare konturer.

18 feb: Borde Sverige införa social housing, och i så fall hur?

Vad är social housing? Hur skiljer det sig mellan Europas länder och vad kan bostadssystemet tillföra Sverige idag? Den nya rapporten "En social bostadssektor i Sverige?" är skriven av Anna Granath Hansson som forskar om bostadspolitik, bostadsbyggande och bostadsbestånd på KTH. Välkommen till lanseringen!

14 jan: Framtidens ramverk för finanspolitiken – hur ska det se ut?

Är det dags att skrota överskottsmålet? Ska staten ha en separat investeringsbudget? Hur stor buffert bör staten ha i händelse av kris? De senaste månaderna har ett antal frågor om det finanspolitiska ramverket blivit aktuella i debatten. Fores lyfter in ett internationellt perspektiv och tittar både på historien och framtiden i detta lunchseminarium.

Det finns nyproduktion som även hushåll med låga inkomster har råd med!

Rapporten undersöker om all nyproduktion verkligen är för dyr för hushåll med relativt låga inkomster. För att kunna svara på den här frågan undersöks två delfrågor: hur stor månatlig bostadsutgift ett hushåll ”klarar” av, och hur mycket den billigare nyproduktionen kostar.

Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar

Rapporten ser över dagens arbetsmarknadspolitik utifrån hur väl den antas stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. I två delar behandlar rapporten bl.a. hur väl arbetsmarknadspolitiken lyckas bekämpa arbetslöshet och ger förslag på lösningar utifrån tre utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

9 dec: Kurs – En tankeram för finanspolitiken med Susanne Ackum

Årets budgetproposition släpps den 18 september. I budgetarbetet görs viktiga avvägningar mellan finanspolitikens tre huvuduppgifter, det vill säga att stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. Genom en bättre förståelse för finanspolitikens övergripande mål och medel kan man bättre förstå och utmana de beslut som fattas i budgeten. Välkommen till en kurs om finanspolitikens utformning och möjligheter!

3 dec: Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar

Hur ska arbetsförmedlaryrket professionaliseras? Hur kan vi bäst hjälpa de riktigt långtidsarbetslösa? Borde huvudmannaskapet för vuxenutbildningen förändras? Välkommen till lanseringen av Susanne Ackums rapport Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar!

28 nov: Hur ska Arbetsförmedlingen reformeras?

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, så att fristående aktörer tar över stora delar av arbetet. Hur ska ett valfrihetssystem fungera? Vad blir myndighetens roll när privata aktörer tar över det direkta arbetet med de arbetssökande?

8 nov: Varför ökar inte produktiviteten i byggsektorn?

Produktiviteten i den svenska byggsektorn har sjunkit de senaste tio åren, trots stort behov av motsatsen. Andra branscher digitaliseras och automatiseras, men det går trögt när det gäller byggandet. Vi diskuterar analysen och lösningarna med en kunnig panel.

17 sep: Varför har BNP per capita utvecklats svagt, hur påverkar det Sverige och vad gör vi åt det?

Varför har BNP per capita utvecklats svagt under senare år? Är det ett problem? Vad gör vi i så fall åt det? John Hassler, Pontus Braunerhjelm och Susanne Ackum samtalar om tillväxtens bestämningsfaktorer och varför BNP per capita utvecklats svagt i Sverige under senare år.