Brexit och klimatet

Storbritannien var först i världen att sätta långsiktiga, legalt bindande klimatmål, genom Climate Act. Också själva klimatmålet, -80% till 2050, har stått modell för bl.a. Sveriges ambitioner. Inget av detta påverkas direkt av att Storbritannien lämnar EU, men det kan ändå komma att förändras.

Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores

Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, som vi bedömer att många skulle se som mindre attraktivt än att kunna kompensera med projekt i utvecklingsländer. Vi ser det också som mycket negativt och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till den direkta klimatpåverkan (s k Scope ett).

SPINTAN

Fores är partner i SPINTAN (Smart Public Intangibles), ett projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram med huvudsyfte att teoretiskt och empiriskt utforska olika aspekter kring offentliga immateriella tillgångar.

Fores remissvar: skärpt skärpning av utsläppshandeln behövs

Att utnyttja oanvända utsläppsrätter från nuvarande period för att fylla olika typer av ”utsläppsrättsfonder” skulle allvarligt skada förtroendet för den europeiska utsläppshandeln EU ETS, det skriver tankesmedjan Fores i sitt remissyttrande med anledning Kommissionens förslag till översyn av Europas utsläppshandel.

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel.

​Biodrivmedel skattefria till 2019: 2030-sekretariatet välkomnar arbete för långsiktig politik

Regeringen begär fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel från EU, t.o.m. 2018 generellt, 2020 för biogas. 2030-sekretariatet stöttar begäran och bedömer att den bifalls, och poängterar vikten av att därefter ha en långsiktig politik på plats där klimatnyttan avgör.

Fores: skärpt skärpning av utsläppshandeln behövs

I ett nytt policy paper analyserar tankesmedjan Fores EU-kommissionens förslag för reform av den europeiska utsläppshandeln EU ETS. 

2030-sekretariatet: EU:s biodrivmedelsregler en katastrof för svensk industri

Regeringen föreslår att EU-regler om att biodrivmedel från spannmål från nyare eller avskrivna anläggningar inte får stimuleras ekonomiskt. Det hotar helt slå undan benen på svenska biodrivmedelsföretag och därmed för målet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att slå vakt om den svenska biobränsleboomen.