21 april Umeå: Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan

Välkomna till ett seminarium i Umeå där Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan.

Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

7 nov: Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

Sverige har en ny klimatlag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet om att nå nettonollutsläpp 2045. Hur kan våra lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering?

Regeringen glömde bort att vi har en klimatlag

BUDGETANALYS. Budgeten innehåller en rad lovvärda klimatsatsningar, men det viktigaste saknas. Regerings arbete måste tydligare spegla Klimatrådets 16 rekommendationer och omsätta dessa i handling, skriver Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet.