Tankesmedjan Fores lanserar ett projekt som ska leda fram till reformer inom områdena tillväxt, trygghet och tillit, dessa tre respektive grupper leds av välrenommerade nationalekonomer.

Fores har bildat tre temagrupper som har i uppdrag att belysa viktiga aspekter i den svenska ekonomin. Syftet i temagrupperna ska vara att skriva forskningsöversikter som utmynnar i reformer.

  • Sverige står inför många utmaningar. Vi ser hur tillväxten minskat och vårt samhälle förändras nu när samhället stänger ned och tilliten minskar. Vi måste redan nu börja blicka framåt och ställa oss frågan – vad gör vi efter pandemin, hur ska vi hantera alla människors framtidsoro, de ekonomiska utmaningarna och samtidigt stärka tryggheten, säger Ulrica Schenström, VD Fores.
  • Vårt svar på detta är reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten i samhället. Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt bortom pandemin och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Fores inrättar tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: tillväxt, trygghet och tillit, avslutar Schenström.

Fakta

Tillväxt

Temagrupp 1 behandlar tillväxtens olika delar där produktiviteten är en viktig komponent. En utgångspunkt för arbetet är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad och vad det kan betyda för tillväxten. För att fler ska kunna få ökad välfärd måste produktiviteten öka. Temagruppen ska bland annat studera hur utbildningssystemet och arbetsmarknadens regleringar kan bidra till ökad tillväxt. Temagruppen ska också analysera klimatförändringarna och hur en hållbar utveckling ska kunna komma till stånd så att medborgarna får en ökad välfärd.

Leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Trygghet

Temagrupp 2 behandlar omvärldsförändringarna från ett trygghetsperspektiv. Även i denna temagrupp är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad en utgångspunkt. En fråga är hur omställningen kan underlättas och hur socialförsäkringssystemen måste förändras för att skapa trygghet – både ekonomisk och social – i de nya anställningsformerna (egenanställningar, plattformsarbete m.m.). Föräldraförsäkringen bör också studeras med utgångspunkten att alla människor har lika värde i sin föräldraroll.

Leds av Eva Uddén Sonnegård, dr. nationalekonomi och forskare vid Ratio

Tillit

Temagrupp 3 behandlar tillit i ett brett perspektiv. Det handlar både om tillit mellan medborgare i personliga relationer och i relation till samhällets institutioner. Detta är viktigt inte minst ur ett tillväxtperspektiv då forskning visar att hög tillit och hög tillväxt har ett positivt samband. Den sektor som verkar ifrågasättas i pandemins spår är äldrevården och sjukvården. Temagruppen ska analysera hur styrningen av sjukvårdssektorn fungerar och ta fasta på hur tilliten kan öka för den svenska sjukvården. Men än viktigare är att upprätthålla hög tillit så att inte demokratin ifrågasätts. I uppdraget ingår att analysera sociala medier som har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.

Leds av Mariell Juhlin, nationalekonom och VD vid Policy Impact

Kontakt

Ulrica Schenström
Vd, Fores
E-post: ulrica.schenstrom@fores.se

David Redebo
Press och kommunikation, Fores
E-post: david.redebo@fores.se